Szkolenia outdoorowe

Dzięki połączeniu naszego doświadczenia szkoleniowego, potencjału technicznego, kompetencji, energii i zaangażowania proponujemy niepowtarzalne wyjazdy szkoleniowo- integracyjne dla grup od 5 do 180 osób. Dzięki współpracy z nami  otrzymujecie gwarancje optymalizacji kosztów takich wyjazdów przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości usług szkoleniowych i hotelowych oraz gwarancją bezpieczeństwa dla uczestników i zapewnieniu im satysfakcji- ze szkolenia i atrakcji outdoorowych.

Podstawowe korzyści z uczestnictwa w naszych projektach outdoorowych, czyli dlaczego warto z nami rozwijać  potencjał pracowników, a przy okazji dobrze się bawić? 

 • wyjazd szkoleniowy z elementami outdooru dla Państwa firmy jest specjalnie stworzonym  projektem, w trakcie którego uczestnicy- Państwa pracownicy uczestniczą w warsztatach rozwoju ich potencjału pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Efektem jest nie tylko doskonała zabawa, ale przede wszystkim wnioski rozwojowe dla Państwa pracowników (mogące stanowić element badania potrzeb szkoleniowych) , które otrzymacie Państwo w formie raportu.
 • W jednym czasie łączymy szkolenie tzw. „miękkie” w sali z konkretnym scenariuszem ćwiczeń outdoorowych w scenerii wybranego przez Państwa miejsca- hotelu.
 • Wszystkie zabawy i ćwiczenia dostosowane są do składu grupy, jej doświadczenia, problemów  z jakimi się boryka w codziennych obowiązkach zawodowych i celów, jakie chce zrealizować.  Dokładny scenariusz szkolenia oraz pobytu wraz z atrakcjami poznajemy realizując wśród Państwa pracowników proces analizy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych
 • Otrzymujecie Państwo raport ze szkolenia z konkretnymi wnioskami do wdrożenia,
 • Macie możliwość obserwacji wybranych uczestników (pracowników) pod kątem określonych kompetencji
 • Dajemy komfort kompleksowości organizacji imprezy (wszystko „pod jednym dachem” tj. szkolenie i outdoor przeprowadzone w dostosowanym do tego ośrodku- hotelu) dzięki czemu oszczędzacie Państwo przede wszystkim swój czas i pieniądze.

Szkolenie z wykorzystaniem gier na sali

Trudna decyzja

Zespół został powołany do podjęcia decyzji, na co przeznaczyć wypracowany zysk firmy. Problem polega na tym, że każdy z uczestników ma swój pomysł na zainwestowanie okrągłej sumki i musi do niego przekonać pozostałych uczestników zebrania. Stawka jest wysoka, bo jeśli zespół nie dojdzie do porozumienia, cały zysk przepada. Gra uczy umiejętności współpracy, koncentracji na celu zespołowym i umiejętności przekonywania partnerów gry argumentami.

Grupa nieformalna

Kierownik otrzymuje zadanie poprowadzenia nowej brygady pracującej na hali produkcyjnej. Wchodząc na teren hali widzi rzeczy, które zagrażają nie tylko funkcjonowaniu firmy, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu pracowników. Musi zmierzyć się ze swoimi decyzjami z podwładnymi mu pracownikami, którzy mają już swojego nieformalnego szefa- lidera, który ma ogromne poważanie w grupie. Jak nowy kierownik poradzi sobie w sytuacji konfrontacji z liderem nieformalnym?

Pustynia

W ramach relaksu po ciężkiej pracy zespół otrzymuje nagrodę w postaci wycieczki do Egiptu. W ramach wyjazdu jest zagwarantowany przelot balonem. To jednak dopiero początek przygody, bowiem balon ulega rozbiciu nad pustynią i grupa pozostaje w środku pustyni z kilkunastoma przedmiotami, które musi wykorzystać aby przetrwać do momentu odnalezienia przez ekipy ratownicze. Zadanie świetnie uczy porozumienia w sytuacji stresu i upływającego czasu, dzięki ćwiczeniu liczymy efekt synergii w poszczególnych zespołach.

Pocztówkowe przedsiębiorstwo

Pocztówkowe przedsiębiorstwo czyli jak zbudować sprawny zespół i zarobić na kartach z czterech stron świata?

Cel szkolenia – gry
Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników związanych z metodami współpracy w zespołach,  technikami negocjacji, technik sprzedaży, umiejętnościami związanymi z planowaniem działań i przewidywania konsekwencji podjętych decyzji dla zespołu, umiejętności współpracy w grupie i przekonywania do własnych pomysłów.  Wszystko w atmosferze zabawy i wspólnej integracji.

Nacisk na poszczególne kompetencje zostanie ustalony w drodze przeprowadzenia analizy oczekiwań szkoleniowych firmy.

Idea pomysłu szkolenia

Szkolenie zbudowane jest z trzech zasadniczych części

 • W pierwszej części (około 20% czasu całości szkolenia) uczestnicy w formie interaktywnych ćwiczeń, moderowanej dyskusji, mini testów przypominają sobie pod okiem trenera główne zasady dotyczące współpracy w zespole, ról zespołowych, negocjowania, technik sprzedaży itd. Ta część szkolenia to element przygotowujący do części zasadniczej szkolenia, czyli gry zajmującej około 60% czasu całości szkolenia.
 • Uczestnicy w drugiej części zostają podzieleni na 4-5 zespołów (po około 4-5 osób w jednym zespole) które rozpoczynają pomiędzy sobą rozgrywkę- opis w dalszej części.
 • W trzeciej ostatniej części (około 20% czasu całości szkolenia) po zakończeniu rozgrywki następuje podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie drobnych nagród i upominków. Najważniejsze jednak będzie wygenerowanie wspólnych wniosków dotyczących nowych sytuacji z jakimi spotkali się gracze a dotyczącymi mechanizmów funkcjonowania zespołu, procesów zachodzących w zespołach, negocjacji, technik wpływu społecznego stosowanego wobec nich przez innych graczy, umiejętnościami „wchodzenia” w nowe role oczekiwane przez innych członków zespołu, umiejętności rozwiązywania sytuacji potencjalnych konfliktów czy budowania relacji w grupie.

Przebieg warsztatów

Uczestnicy szkolenia zostają podzielni na kilka 4-5 osobowych zespołów, które stają się od tego momentu odrębnymi firmami produkującymi np. pocztówki,  a ich celem jest produkcja, wymiana informacji i materiałów, sprzedaż i kupno wyprodukowanych pocztówek i komponentów, negocjacje z innymi firmami produkującymi również pocztówki (a więc substytuty). Trzeba umieć znaleźć własne punkty przewagi nad konkurencją w zakresie funkcjonowania samej firmy jak i swojej oferty,  umieć z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami  konkurować, podejmować decyzje o współpracy, przewidywać ich ruch i ponosić konsekwencje własnych decyzji podjętych we własnej firmie (wewnątrz swojego zespołu), tak  jak w rzeczywistych realiach rynku. Na to wszystko nakłada się jeszcze ryzyko prowadzenia działalności związane z czynnikami na rynku makro – na które nie mamy wpływu bądź jest on ograniczony (np. zmiana przepisów prawa), co wpływa na konieczność przewidywania zagrożeń, szacowania ryzyka itd.

Szkolenie wykorzystaniem gier outdoorowych

Przebieg

 • 25 (lub inna liczba) uczestników zostaje podzielonych na zespoły (po 5-6 osób w zespole). W trakcie gry zespoły łączą się ze sobą (losowo, ale uczestnicy muszą umieć wybrać np. lidera połączonych zespołów na podstawie oceny własnych kompetencji i umiejętności, co zrobią na otrzymanych arkuszach oceny własnej.
 • Uczestnicy dostają formularze oceny kompetencji zawodowych w formie „zabawowej” i „poważnej” (kierownik zespołu, obserwator- krytyk, komunikator, ……).
 • Uczestnicy wykonują kolejne zadania oceniane punktowo- wyniki są prezentowane na bieżąco na tablicy, dzięki czemu można na bieżąco śledzić wyniki konkurencyjnych zespołów. Każde ćwiczenie pozwala na zdobycie określonej liczby punktów i w konsekwencji kolejnych fragmentów informacji, których skompletowanie daje możliwość odgadnięcia miejsca ukrycia skarbu- nagrody głównej dla zespołu.
 • Celem jest zdobycie najwyższej liczby punktów- zwycięski zespół otrzymuje nagrodę główną.
 • Dodatkowe nagrody:
  –  zespołowe: za najlepiej zrealizowane konkretne zadanie
  –  indywidualne: fair play, największe zaangażowanie, największe poczucie humoru itd.

Zasady

Cały scenariusz jest podzielony na kilka modułów-zadań. Zadania mają charakter: teoretyczny (rozwiązanie zespołowe problemu np. interpersonalnego, motywacyjnego w zespole czy sytuacji konfliktowej w zespole – z naciskiem w zależności od głównego celu szkolenia) i praktyczny (realizacja konkretnego ćwiczenia w zespole, np. budowa noszy z desek w celu przetransportowania rannej osoby).

Korzyści

 • Wiedza – nabycie i/lub przypomnienie przez uczestników gry wiedzy z zakresu: podstaw budowania, funkcjonowania i mechanizmów psychospołecznych zachodzących w zespołach, różnic interpersonalnych i wynikających z tego zalet i możliwych problemów w zespole pracowniczym, nabycie wiedzy o własnych predyspozycjach i kompetencjach psychospołecznych (komunikatywność, relacyjność, optymizm, reakcje na sytuacje stresowe, odpowiedzialność za siebie i innych)  możliwych do wykorzystania w zespole pracowniczym.
 • Umiejętności rozpoznanie, budowanie i optymalne wykorzystanie potencjału pracowników w zespołach, rozwiązywania konfliktów ze współpracownikami w pracy i poza pracą, umiejętności budowania i dbania o dobry wizerunek Firmy.
 • Postawy – wykształcenie postaw współodpowiedzialności za swoje działania w zespole, postawę pro aktywności w kontakcie z innymi opartej na znajomości swoich mocnych stron. Wzbudzenie w pracownikach identyfikacji z zespołem pracowniczym i wartościami Firmy.

Przykładowe gry outdoorowe

Apache/F1 
Zespół zmienia się w konstruktorów, którego zadaniem jest zbudowanie z otrzymanych elementów i instrukcji montażu bolidu F1 i helikoptera Apache. Zabawa wymaga zmysłu współpracy, koordynacji pracy, precyzji i jednocześnie fantazji, bo oba wehikuły należy pomalować w barwy sportowe i wojenne.

Wąż ze skrzyń
Cała drużyna pozostaje na skrzynkach a pod nimi jest roztopiona lawa, tylko przekładając skrzynie z końca na początek drużyna może przejść w bezpieczne miejsce. Nikt nie może stanąć na gruncie/lawie/.

Nosze
Nasz wierny przyjaciel zwichnął nogę, przecież nie zostawimy go w lesie. Za pomocą prowizorycznych desek i kawałka liny budujemy przenośne nosze transportując kolegę do miejsca wyznaczonego na mapie.

Wąż ze skrzyniNoszeApache

Radiostacja
Niejednokrotnie współpraca w zespole jest możliwa dzięki wykorzystaniu telefonu. Tak jest w tym zadaniu, gdzie jednak najpierw zespół musi skonstruować urządzenie zgodnie z instrukcją, przy precyzyjnym podziale zadań, aby urządzenie mogło zafunkcjonować i aby uczestnicy mogli przekazać istotne informacje swoim partnerom.

Stanowisko z siecią pajęczą
Jesteśmy już tak blisko a tu jak to w jaskiniach, rozwieszona jest potężna sieć pajęcza której nie można dotknąć, aby nie zbudzić śpiącego pająka, który uplótł to cudo w takich wymiarach, na dodatek przez jeden otwór w sieci.  Zadanie świetnie buduje zaufanie w grupie.

Tangramy
Zabawa polegająca na wspólnym schematycznym działaniu całego zespołu podczas działań stresogennych. Celem będzie uzupełnienie tangramów. Każdy poziom będzie coraz to bardziej trudniejszy i coraz łatwiej będzie się pomylić.

Radiostacja TangramySieć pajęcza

Zabawa logiczna
Dochodzimy całą ekipą do rozsypanej zagadki logicznej, którą musimy wspólnie ułożyć. Dzięki wspólnemu wysiłkowi otrzymujemy kolejną wskazówkę do naszej mapy.

Litera A
Pośród pagórków znajdujemy drewutnie elementy, dzięki którym musimy pokonać porośnięte mokradła suchą stopą. Nasi koledzy przytrzymują w pionie konstrukcję a najbardziej odważna osoba pracując balastem przemieszcza się przez mokradła.

Narty indiańskie
Długie narty dla 4 osób, którzy równo muszą podnosić jedną nogę, przestawić ją, a następnie drugą nogę w wyścigach pomiędzy przeszkodami. Wygrywa drużyna która pierwsza dojdzie do mety.

 Zabawa logiczna Litera ANarty indiańskie

Zabawy linowe
Wszelkiego rodzaju zabawy linowe które, motywują do wspólnych działań całą grupę począwszy od mostu na jednej linie a skończywszy na moście złożonym z rąk uczestników.

Terenoznawstwo
Nauka orientacji w trudnym terenie za pomocą azymutów , umiejętność posługiwania się kompasem – tej lekcji żaden żołnierz nie przegapił.

Platforma obywatelska
Drużyna wchodzi na platformę i wspólnie podskakując powoduje, że ich kolega może przeciągnąć cały team do mety.

Paltforma obywatelska Zabawy linowe Terenoznawstwo

Hydraulik
Do długiej rury z wieloma dziurami wrzucamy wiadomość, napełniamy rurę wodą a drużyna ma palcami zatrzymać wypływającą wodę.

Kryptologia
Szyfrujemy wiadomości a następnie za pomocą różnych szyfrów próbujemy je odszyfrować i przekazać np. Morsem machając chorągiewkami jak na okrętach.

Wykrywacze metali
Po przejściu różnych trudności team otrzymuje wykrywacze metali, saperki, patyki i wspólnie poszukują zakopanej metalowej skrzynki w które jest ukryty skarb w określonym na mapie terenie po uprzednim rozwiązaniu łamigłówki zaszyfrowanej Morsea’m.

Hydraulik Kryptologia Wykrywacze metali

Grzegorz Rippel

SONY DSC

właściciel
tel. 77 442 85 54
e-mail: grzegorz.rippel@illustro.pl