Badanie kultury organizacyjnej

Opis i cel badania

Kultura organizacyjna to zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący w danej organizacji. Są to świadome i nieświadome reguły, którymi posługują się pracownicy, wypełniając w ten sposób przestrzeń pomiędzy formalnymi zasadami funkcjonowania organizacji a rzeczywistością.

Kultura organizacyjna firmy coraz częściej staje się istotnym elementem gry rynkowej. Pozwala na odróżnienie się na tle konkurencji, pozwala racjonalizować działania biznesowe, motywację pracowników i ich efektywność, a nawet wpływa na poziom kosztów. Ponadto zoptymalizowana kultura organizacyjna pozwala zaspokajać potrzeby klientów zgodnie z ich oczekiwaniami i jest elementem wizerunku firmy. Wpływa w ten sposób pośrednio na realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Celem badania jest diagnoza obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej oraz opracowanie, na tej podstawie, pożądanych zmian organizacyjnych, jak również zachowań pracowników i podstawowych potrzeb szkoleniowych.

Korzyści z przeprowadzenia badania?

 • Określenie kluczowych kompetencji organizacji, które będą wyznacznikiem dla określania kompetencji pracowników.
 • Wyznaczenie kompetencji rynkowych jakie powinna posiadać firma.
 • Stworzenie właściwego systemu motywowania i wynagradzania pracowników.
 • Przeprowadzenie skutecznych zmian w przypadku chęci modyfikacji modelu kultury organizacyjnej zgodnie z profilem działalności firmy.
 • Zdiagnozowanie czynników wpływających na efektywną pracę, a tym samym możliwość zmiany procedur pracy zgodnie z tymi czynnikami.
 • Możliwość doboru odpowiednich pracowników posiadających właściwe kompetencje z punktu widzenia kultury organizacyjnej (głównie przy rekrutacji).
 • Poznanie postaw pracowników już zatrudnionych.
 • Diagnoza przepływu informacji.
 • inne – badanie kultury może być modyfikowane zarówno ze względu na zakres problemów jaki obszarów organizacji.

Jak to robimy?

 • Wykorzystujemy  kwestionariusz do badania kultury organizacyjnej. Kwestionariusz określa, który z czterech typów kultury jest najbardziej dominujący dla danej organizacji.
  Jego budowa opiera się na  tzw. wartościach konkurujących wśród których znajdują się: elastyczność, swoboda działania – stabilność i kontrola oraz orientacja na sprawy wewnętrzne  – orientacja na pozycję na rynku.
 • W badaniu kultury organizacyjnej najważniejszym ogniwem są pracownicy. Główne obszary badań w tym zakresie to:

komponent poznawczy – myśli i przekonania na temat współpracowników, przełożonego, treści i rodzaju zadań, warunków pracy, organizacji i kierownictwa, możliwości rozwoju, wynagrodzenia, zadowolenia z pracy itp.

komponent emocjonalny – postawy emocjonalne – ustosunkowanie się do organizacji jako całości.

 • Pomocny jest również aspekt badania przywiązania  pracowników do organizacji, wskazuje ono na jakość  przywiązania i może służyć do określenia czynników, wpływających na lojalność pracowników.
 • Często używanym narzędziem do określenia postaw, szczególnie w sytuacji kiedy zamierzamy wprowadzić zmiany, jest technika zwana socjogramem, która jest graficzną reprezentacją stosunków międzyludzkich panujących w danym dziale lub w całej organizacji.
 • Podstawowym sposobem zbierania informacji, niezbędnych do trafnej i rzetelnej diagnozy, są ustandaryzowane wywiady z pracownikami, obserwacja pracy oraz kwestionariusze i ankiety.

Całą analizę badania, wraz z sugestiami dotyczącymi proponowanych przez naszych konsultantów zmian, otrzymują Państwo w postaci obszernego raportu.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. badań

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl