TWI – Training Within Industry

Opis usługi

O efektywności szkoleń decyduje najczęściej to, czy dają uczestnikom praktyczne umiejętności. Budując z Illustro system szkoleń oparty o standardy TWI masz pewność, że szkolenie pracowników produkcyjnych w firmie będzie przebiegać szybko i efektywnie.

TWI pozwala opracować system szkoleń stanowiskowych, oparty o praktyczne metody instruktarzu. System wykorzystuje programy dynamicznego rozwoju umiejętności kierowniczych dot. prawidłowego instruowania pracowników, budowania z nimi pozytywnych relacji służbowych, doskonalenia metod pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Na czym polega szkolenie TWI?

Oferta warsztatów TWI przygotowana została tak, aby w sposób praktyczny wdrożyć zasady efektywnego przekazywania wiedzy i praktycznych umiejętności wykonywania zadań i operacji w procesie produkcyjnym.
Szkoląc waszą kadrę kierowniczą, odpowiedzialną za procesy produkcyjne, dajemy im narzędzia i metody które pozwolą im w efektywny sposób szkolić swoich pracowników produkcyjnych.

Zaprezentowana poniżej ścieżka warsztatów pozwoli skutecznie wdrożyć system TWI w Twoim zakładzie, wraz z nową metodykę przekazywania wiedzy i praktycznych metod instruktarzu pracowników.

Do kogo kierujemy warsztaty?

W zależności od Modułu – Uczestnicy szkolenia to interdyscyplinarna grupa związana z danym obszarem: liderzy, kierownicy zmian, brygadziści, technolodzy, inżynierowie jakości (Moduły I-III), a także kandydaci na Master Trenerów oraz liderów TWI (Moduł TTT).

Do kogo kierujemy warsztaty?

MODUŁ I

Szkolenie wprowadzające do TWI: Instruowanie pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Wprowadzenie do TWI, historia, korzyści z zastosowania
 2. Analiza pracy – tworzenie arkusza podziału pracy (APP). Definiowanie kluczowych kroków, wskazówek oraz przyczyn
 3. Ćwiczenia grupowe – wykonywanie APP
 4. Typowe problemy liderów w zarządzaniu zespołem i szkoleniu pracowników
 5. Instruowanie pracowników – 4 kroki skutecznego instruktażu
 6. Ćwiczenie pozwalające zrozumieć i nauczyć się skutecznego instruowania pracowników
 7. Kluczowe elementy podczas instruowania pracowników
 8. Doskonalenie Metod Pracy – fundamnet doskonalenia organizacji poprzez dostrzeganie MUDA w procesach
 9. Wykorzystanie pomysłów pracowniczych do poprawy procesu – realizacja idei KAIZEN

Warsztaty praktyczne na GEMBA: Standaryzacja procesu – Arkusz Podziału Pracy, Instruowanie Pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Praktyczne ćwiczenia na wybranym obszarze pilotażowym
 2. Wykonanie Arkusza Podziału Pracy dla danych stanowisk
 3. Wykonanie cykli instruktazy zgodnie z metodologią 4 kroków instruowania pracowników
 4. Określenie potencjału usprawnień na obszarze
 5. Zaplanowanie wdrożenia działań doskonalących
 6. Analiza potrzeb szkoleniowych na danym obszarze (Matryca szkoleń – narzędzie planowania szkoleń)

TTT – Train The Trainers – podstawy warsztatu trenera. Opracowanie scenariusza warsztatów TWI

Opracowanie scenariusza dla szkoleń i warsztatów prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa przez osoby dedykowane

PRACA WŁASNA – wewnętrzna. 

Wdrażanie zmian wynikających z planów działań po warsztatach. Doskonalenie stanowisk pracy

MODUŁ II

Szkolenie wprowadzające TWI: Instruowanie pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Wprowadzenie do TWI, historia, korzyści z zastosowania
 2. Analiza pracy – tworzenie arkusza podziału pracy (APP). Definiowanie kluczowych kroków, wskazówek oraz przyczyn
 3. Ćwiczenia grupowe – wykonywanie APP
 4. Typowe problemy liderów w zarządzaniu zespołem i szkoleniu pracowników
 5. Instruowanie pracowników – 4 kroki skutecznego instruktażu
 6. Ćwiczenie pozwalające zrozumieć i nauczyć się skutecznego instruowania pracowników
 7. Kluczowe elementy podczas instruowania pracowników
 8. Doskonalenie Metod Pracy – fundament doskonalenia organizacji poprzez dostrzeganie MUDA w procesach
 9. Wykorzystanie pomysłów pracowniczych do poprawy procesu – realizacja idei KAIZEN

Warsztaty praktyczne na GEMBA: Standaryzacja procesu – Arkusz Podziału Pracy, Instruowanie Pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Praktyczne ćwiczenia na kolejnym obszarze
 2. Wykonanie Arkusza Podziału Pracy dla danych stanowisk
 3. Wykonanie cykli instruktazy zgodnie z metodologią 4 kroków instruowania pracowników
 4. Określenie potencjału usprawnień na obszarze
 5. Zaplanowanie wdrożenia działań doskonalących
 6. Analiza potrzeb szkoleniowych na danym obszarze (Matryca szkoleń – narzędzie planowania szkoleń)

PRACA WŁASNA – wewnętrzna

Wdrażanie zmian wynikających z planów działań po warsztatach. Doskonalenie stanowisk pracy

MODUŁ III

Szkolenie wprowadzające TWI: Instruowanie pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Wprowadzenie do TWI, historia, korzyści z zastosowania
 2. Analiza pracy – tworzenie arkusza podziału pracy (APP). Definiowanie kluczowych kroków, wskazówek oraz przyczyn
 3. Ćwiczenia grupowe – wykonywanie APP
 4. Typowe problemy liderów w zarządzaniu zespołem i szkoleniu pracowników
 5. Instruowanie pracowników – 4 kroki skutecznego instruktażu
 6. Ćwiczenie pozwalające zrozumieć i nauczyć się skutecznego instruowania pracowników
 7. Kluczowe elementy podczas instruowania pracowników
 8. Doskonalenie Metod Pracy – fundamnet doskonalenia organizacji poprzez dostrzeganie MUDA w procesach
 9. Wykorzystanie pomysłów pracowniczych do poprawy procesu – realizacja idei KAIZEN

Warsztaty praktyczne na GEMBA: Standaryzacja procesu – Arkusz Podziału Pracy, Instruowanie Pracowników, Doskonalenie Metod Pracy

 1. Praktyczne ćwiczenia na kolejnym obszarze
 2. Wykonanie Arkusza Podziału Pracy dla danych stanowisk
 3. Wykonanie cykli instruktazy zgodnie z metodologią 4 kroków instruowania pracowników
 4. Określenie potencjału usprawnień na obszarze
 5. Zaplanowanie wdrożenia działań doskonalących
 6. Analiza potrzeb szkoleniowych na danym obszarze (Matryca szkoleń – narzędzie planowania szkoleń)

Korzyści

 • Zapoznanie się i zrozumienie kluczowych elementów metodologii TWI – Instruowanie Pracowników oraz Doskonalenie Metod Pracy
 • Nabycie umiejętności podziału pracy na poszczególne kroki
 • Nabycie umiejętności definiowania kluczowych kroków, wskazówek oraz przyczyn
 • Nabycie umiejętności skutecznego instruowania pracowników zgodnego z 4 krokami według TWI
 • Nabycie umiejętności obserwacji strat w procesach i wskazywania potencjału do poprawy
 • Opracowanie APP (Arkusz Podziału Pracy) dla stanowisk na obszarze pilotażowym
 • Przeprowadzenie instruktażu na stanowiskach zgodnie z 4 krokami
 • Dokonanie standaryzacji przebiegu procesu
 • Dokonanie standaryzacji wiedzy oraz sposobu jej przekazywania
 • Opracowanie planu szkoleń dla danego obszaru
 • Wdrożenie liderów/trenerów TWI w proces prowadzenia instruktaży
 • Wskazanie miejsc do zmian w procesie – pomysły KAIZEN
 • Zaplanowanie wdrożenia zmian zgodnie z cyklem PDCA
 • Opracowanie szczegółowego scenariusza metodologi prowadzenia szkoleń i warsztatów TWI (Manual dla ternerów i liderów).

Kontakt ws. szkoleń TWI

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl