Zarządzanie zespołem ukierunkowanym na efektywność i satysfakcję

Opis i cel szkolenia

Zwiększenie efektywności kierowniczej poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania różnych technik i narzędzi zarządzania w procesie budowaniu pozycji kierownika, jego autorytetu zawodowego, efektywnego komunikowania się z zespołem oraz budowania wśród pracowników zaangażowania i motywacji.

Korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie umiejętności związanych ze świadomym zarządzaniem zespołem dopasowanym do poziomu dojrzałości jego członków i przyczyniającym się do wzrostu efektywności jego działań.
 • Wskazanie i przećwiczenie w procesie symulacji warsztatowych narzędzi usprawniających pracę kierownika w relacjach z podwładnymi z uzyskaniem obopólnych korzyści- lepszej efektywności i satysfakcji z realizacji zadań zespołowych.
 • Kształtowanie postawy lidera zaangażowanego w wydobywanie potencjału swojego zespołu.
 • Wskazanie kierunków rozwoju osobistego w zakresie kompetencji kierowniczych.
 • Poszerzenie samoświadomości własnego stylu zarządzania oraz sposobu skutecznego oddziaływania na zespół.

Program szkolenia

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE

 • Skuteczna grupa a zespół, czyli kiedy ludziom zaczyna zależeć na współpracy ze sobą.
 • Style komunikowania się ludzi w zespołach i bariery w komunikacji interpersonalnej – „słuchałem, ale nie słyszałem”.
 • Sprawna komunikacja w zespole warunkiem skuteczności działania i satysfakcji z uczestnictwa – komunikacja formalna i nieformalna.
 • Komunikacja jedno- i dwukierunkowa czyli wykonywanie rozkazów czy współpraca?
 • Zasady komunikacji motywującej.
 • Rozmowy korygujące zachowania (rozmowa motywacyjna, rozmowa krytyczna).

Opis modułu:

Pierwszym filarem naszego warsztatu jest sprawna KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE. W tym obszarze szkoleniowym skupimy się na zagadnieniach związanych z istotą efektywnego zespołu oraz komunikacją w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznania typu komunikacyjnego członków zespołu.

EFEKT SYNERGII DODATNIEJ W ZESPOLE

 • Fazy rozwoju zespołu i czynniki wpływające na jego efektywność w każdej z faz.
 • Konflikty w zespole. Przyczyny powstawania, sposoby diagnozowania i techniki twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z zastosowaniem strategii win-win celem maksymalizacji korzyści i satysfakcji z uczestnictwa w zespole.
 • Uprzedzenia wobec innych osób – sposoby ich okazywania w relacji interpersonalnej (komunikacja) i ich przyczyny oraz skutki dla efektów pracy zespołu.
 • Sposoby diagnozy potencjału zespołu i obszarów do budowania synergii dodatniej.
 • Rola i zadania tzw. krytyka wewnętrznego w zespole – korzyści i techniki pracy relacyjnej.
 • Możliwe zjawiska w funkcjonowaniu zespołów i ich wpływ na efektywność zespołu: konformizm, próżniactwo społeczne, „etykietkowanie”, syndrom myślenia grupowego, opór wobec zmiany, projekcja.

Opis modułu:

Drugim filarem efektywnego zespołu jest dążenie do osiągnięcia efektu SYNERGII DODATNIEJ we współpracy pomiędzy uczestnikami zespołu.

W tym obszarze tematycznym skoncentrujemy się na procesach zwiększających efekt współpracy zespołowej. Rozpoczniemy od umiejętności zdiagnozowania etapu rozwoju zespołu i zastosowania w związku z tym właściwych metod budowania zaufania i przezwyciężania potencjalnych sytuacji konfliktowych. umiejętności przyjęcia właściwej postawy wobec pojawiających się różnic zdań czy konfliktów. Następnie zwrócimy uwagę na kluczową rolę tzw. klimatu organizacyjnego, który wpływa dodatnio lub negatywnie na pozom satysfakcji i motywacji pracowników. Taki klimat organizacyjny w dużej kerze jest zależny od postawy kierownika i metod pracy z zespołem.

 SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Rola i zadania motywacji członów zespołu w kreowaniu efektywnego zespołu.
 • Typ osobowości a metody motywowania. Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika na podstawie obserwacji zachowań pracownika.
 • Styl kierowania w zespole a motywacja.
 • Reguły delegowania zadań.
 • Potrzeby motywacyjne pracowników na różnym poziomie kompetencji zawodowych.
 • Motywacja a proces „wejścia” nowego członka do zespołu.

Opis modułu:

Trzeci filar to dbanie o właściwą MOTYWACJĘ do współpracy w zespołach i dążenie do maksymalizacji efektywności i satysfakcji pracowników- członków zespołów.

Kluczowe w tym procesie są adaptacja pracownika, przezwyciężanie znużenia i rutyny, motywacja przez komunikację zwrotną, motywacja pozytywna i negatywna.

BUDOWANIE PRZYWÓDZTWA i AUTORYTETU

 • Zadania przywódcy, kierownika, szefa… Ujednolicenie aparatu pojęciowego .
 • Budowanie autorytetu przywódcy- możliwości i cele.
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego, czyli jak dopasować styl przewodzenia do rzeczywistej sytuacji w organizacji.
 • Mój styl kierowania w kontekście dojrzałości zespołu i jego efektywności.
 • Kultura organizacyjna a efektywność działania zespołu i satysfakcji ludzi – dystans władzy , indywidualizm vs kolektywizm.

Opis modułu:

Czwartym filarem naszego programu jest element związany z właściwym PRZYWÓDZTWEM w zespołach. Wskażmy na ważną rolę osobowości kierownika (proces od „osoby do osobowości”) w budowaniu klimatu współpracy, satysfakcji i efektywności w pracy zespołowej. Wskażmy możliwe role przywódcze w korelacji z etapem rozwoju zespołu- zgodnie z koncepcją Blancharda, której istotą jest dostosowanie zachowań przywódcy w zależności od stopnia dojrzałości i samodzielności członków zespołu.

Metody szkoleniowe

Program szkolenia opieramy na czterech głównych filarach- komunikacja, efekt synergii, motywowanie i przywództwo, tworzących fundament efektywnego zespołu, w którym uczestnictwo będzie wiązało się z satysfakcją ze wspólnej pracy.

Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą 80% czasu zajęć. Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl