Zarządzanie kosztami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie kosztów przedsiębiorstwa oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym. Celem szkolenia jest również wykształcenie umiejętności aktywnego wpływania na poprawę zarówno własnych wyników zarządzanej komórki, jak i całego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe cele szkolenia są określane po dokonaniu oceny potrzeb Klienta związanych z:

 • Aktualną strukturą kosztów i źródeł ich powstawania
 • istniejącymi procedurami wewnętrznymi firmy mającymi wpływ na strukturę i poziom kosztów
 • umiejętnościami i wiedzą personelu w zakresie zarządzania kosztami

Program szkolenia

Poniższy zakres jest zestawem ogólnych zagadnień programowych jakimi może zostać objęty właściwy program dla klienta.

Program właściwy zostanie określony po dokonaniu oceny potrzeb Klienta w ramach pakietu wstępnego.

Program zostanie zoptymalizowany z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczestników szkolenia.

 1. Cechy i funkcje budżetowania – jako systemu zarządzania kosztami.
  • Orientacja na cele – stawianie celów kosztowych.
  • Orientacja na „wąskie gardła” – programy optymalizacji kosztów.
  • Sprzężenie wyprzedzające – planowanie kosztów.
  • Koncentracja na rachunkowości zarządczej – podstawowe dane o kosztach.
  • Koncentracja na aspektach personalnych – zachowania pracowników i ich wpływ na decyzje kosztowe.
 2. Zarządzanie kosztami w firmie.
  • Rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów.
  • Wady tradycyjnego rachunku kosztów.
  • Praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej.
  • Warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
  • Praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży.
  • Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing).
  • Praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie.
  • Czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów.
  • Ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy.
 1. Wykorzystanie wielostopniowego rachunku kosztów do zarządzania kosztami
  • Analiza wrażliwości.
  • Definiowanie jednostek odpowiedzialności.
  • Mierniki jednostek odpowiedzialności.
  • Procesowy rachunek kosztów.
  • Target costing.
  • Budżety elastyczne.
  • Optymalizacja kosztów.
 1. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa.
  • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa według różnych układów sprawozdawczych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Kalkulacja kosztów i jej zadania.
  • Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie.
  • Kalkulacja kosztów zleceń.
 1. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów.
  • Klasyfikacja kosztów dla potrzeb budowy zakładowego planu kont.
  • Koszty bezpośrednie produkcji.
  • Koszty wydziałowe.
  • Koszty działalności marketingowej.
  • Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa.
  • Koszty ogólnozakładowe.
  • Koszty wg układu funkcjonalno-kalkulacyjnego.
  • Klucze rozliczeniowe kosztów.
  • Wpływ kluczy rozliczeniowych na kalkulację kosztów zleceń.
  • Przychody z działalności przedsiębiorstwa.
 1. Sprawozdawczość wewnętrzna dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem
  • Budżet przedsiębiorstwa.
  • Sprawozdawczość kosztowa dla zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Rachunek wyników i jego wdrożenie.
  • Ocena działalności przedsiębiorstwa – wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników.
  • Kontrola działalności przedsiębiorstwa.
  • Budżet i planowany wynik działalności komórki organizacyjnej
 1.  Analiza przypadku

  • Klasyfikacja kosztów i  wykorzystanie ich do podejmowania decyzji.
  • Koszty standardowe.
  • Dolna granica ceny.
  • Ocena rentowności produktów.
  • Podejmowanie decyzji w przypadku występowania wąskich gardeł.
  • Wykorzystanie informacji o kosztach do analizy portfelowej.
  • Podejmowanie decyzji o kosztach wspierania sprzedaży.
  • Koszty stałe i zmienne a dźwignia operacyjna.

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Wykład interaktywny
 • Praca grupowa
 • Gra symulacyjna
 • Studia przypadków
 • Dyskusja
 • Zadania problemowe
 • Instruktarz
 • Burza mózgów

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl