Tworzenie wizerunku instytucji publicznej rozproszonej geograficznie i strukturalnie

Opis i cel szkolenia

Całość szkolenia została podzielona na trzy główne obszary tematyczne:

w pierwszym bloku – Instytucja rozproszona- perpetua mobile czy koń trojański dla organizacji? – omówiona zostanie charakterystyka organizacji rozproszonej jako wyzwanie dla menedżerów
i pracowników. Spoiwem dla takich organizacji jest przede wszystkim doskonała komunikacja formalna (np. wypracowane procedury i ich konsekwentne stosowanie przy użyciu optymalnych narzędzi, wymiana wiedzy) uzupełniana sprawną komunikacją nieformalną, pozwalającą uzupełniać niedoskonałości systemu komunikacji formalnej.

Każdy z menedżerów oraz pracowników realizujących zadania w określonej rzeczywistości  rozproszonej organizacji  powinien mieć świadomość możliwych zagrożeń(zwłaszcza ich przyczyn) oraz umieć im przeciwdziałać lub właściwie reagować w przypadku ich zaistnienia. Temu poświęcony jest drugi moduł szkolenia zatytułowany – Rodzaje zagrożeń komunikacyjnych i organizacyjnych w instytucji rozproszonejmetody zaradcze.W tej części omówione zostaną na podstawie konkretnych przykładów z różnego typu organizacji niebezpieczeństwa zagrażające sprawności organizacji rozproszonej. Te ryzyka zostały na cele szkoleniowe podzielone na cztery główne kategorie: niebezpieczeństwa obserwacji w komunikacji, integracji informacyjnej, nieprawidłowej motywacji w komunikacji oraz w obszarze wymiany wiedzy i doświadczenia. Ryzyka te zostaną omówione przez prowadzącego, a mechanizmy mogące stanowić panaceum na te zagrożenia zostaną wygenerowane w trakcie sesji warsztatowej przez uczestników pod kierunkiem i ze wskazówkami prowadzącego spotkanie.

Ostatnim – trzecim omówionym obszarem będzie wpływ postawy menedżera na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.  Moduł ten zostanie przepracowany w dwóch obszarach:  charakterystyki menedżera firmy i jego postawy wewnętrznej (wynikającej m.in. z poziomu inteligencji emocjonalnej)  i jej wpływu na sposób komunikacji i podejmowania decyzji (od osoby do osobowości) oraz w drugim polu – czynników wpływających na budowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu zewnętrznym (jako tzw. PR personalny i jego wpływ na postrzeganie reprezentowanej instytucji).

Program szkolenia

 1. INSTYTUCJA ROZPROSZONA- perpetum mobile czy koń trojański dla organizacji?    [1 godz.]
 • Charakterystyka organizacji rozproszonej- realia działania, zalety i zagrożenia
 • Rola komunikacji formalnej i nieformalnej w funkcjonowaniu instytucji rozproszonej
 1. RODZAJE ZAGROŻEŃ KOMUNIKACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH W INSTYTUCJI ROZPROSZONEJ – metody zaradcze  [3 godz.]
 • Niebezpieczeństwa obserwacji w komunikacji – uwaga selektywna, szumy informacyjne, przeciążenie informacyjne
 • Niebezpieczeństwa z obszaru integracji informacyjnej, integracji informacyjnej: „składy informacyjne”, tajemnica służbowa
 • Niebezpieczeństwa nieprawidłowej motywacji: problemy działań kolektywnych i ich skuteczności, konflikty interesów, pozorny konsensus
 • Niebezpieczeństwa w wymianie wiedzy i doświadczenia: niezdolność do uczenia się i wymiany wiedzy indywidualnej i kolektywnej, utrata pamięci zespołowej
 1. MENEDŻER JAKO SIŁA NAPĘDOWA ORGANIZACJI ROZPROSZONEJ [1 godz.]
 • Menedżer- od osoby do osobowości. Źródła wiarygodności menedżera w reprezentowaniu instytucji
 • Inteligencja emocjonalna menedżera źródłem skutecznych relacji komunikacyjnych
 • Siła charakteru czy charakter siły? Styl kierowania menedżera i indywidualny styl komunikowania jako źródło sprawności organizacyjnej

Metody szkoleniowe

Prezentacja tematu z wykorzystaniem prezentacji Power Point, miniwykłady wprowadzające w omawiane zagadnienia, elementy warsztatów aktywizujące uczestników: mini dyskusje – wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z prezentacją wniosków, casestudy, test indywidualny z preferowanego stylu komunikacji dla menedżera

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl