Synergia, czyli jak osiągać cele połączonymi siłami

Opis i cel szkolenia

Celem głównym szkolenia jest pozyskanie przez pracowników Departamentu wiedzy z zakresu:

  • mechanizmów funkcjonowania zespołów i warunków koniecznych do poprawy jakości i efektywności współpracy uczestników zespołu
  • mechanizmów warunkujących pokonywanie trudności w zespole i budowanie efektu synergii

Korzyści ze szkolonia

Efekty dla departamentu jako jednostki organizacyjnej

  • Poprawa jakości i skuteczności kanałów komunikowania w obszarze departamentu,
  • Wypracowanie modelu – wzorca komunikowania w departamencie zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy pracownikami departamentu (klient wewnętrzny) i innymi pracownikami (klient zewnętrzny)

Efekty dla pracowników

  • Wzrost świadomości własnego stylu komunikowania (m.in. w zakresie stylu komunikacji, zadawania pytań, umiejętności budowania komunikatów asertywnych) i jego wpływu na własną skuteczność działania i budowanie relacji propartnerskich w zespole pracowniczym

Program szkolenia

Program trzydniowych warsztatów został podzielony na sześć głównych modułów, w trakcie których trenerzy zrealizują zagadnienia pozwalające na stopniowe pogłębianie tematyki i realizację głównego celu warsztatów, jakim jest synergia pozwalająca na osiąganie celów połączonymi siłami.

Faza formowania- Tworzenia zespołu

Korzyści z funkcjonowania zespołów w organizacji. Grupa a zespół. Przekształcanie grupy pracowniczej w zespoły. Warunki skutecznego zespołu. Struktura formalna i nieformalna zespołu. Kryteria budowania zespołu: specyfika zadań dla zespołu, liczba uczestników zespołu, fazy rozwoju grupy. Role grupowe w zespole – optymalny człowiek do właściwego zadania.

Faza szturmowanie- Faza konfliktu i buntu

Konflikty w zespole: przyczyny konfliktów- ich przebieg i rozwiązania. Ustalanie standardów komunikacyjnych w zespole – przekazywanie celów, delegowanie zadań, rozdział zadań zgodnie z kompetencjami, Kierowanie zespołem: przywódca-lider –menadżer. Zadania lidera zespołu wyznaczanie celów, podział zadań, nadzór, motywowanie pracowników. Dobór optymalnego stylu kierowania w zależności od celu zespołu i jego uczestników.

Faza normowania- współdziałania

Zjawiska w funkcjonowaniu zespołów: efekt synergii dodatniej i ujemnej, konformizm, próżniactwo społeczne, etykietkowanie, syndrom myślenia grupowego, opór wobec zmiany. Kultura organizacyjna funkcjonowania zespołu a efektywność działań – dystans władzy , indywidualizm vs kolektywizm.

Faza dojrzałości zespołu- Realizacja zadań

Podejmowanie decyzji w zespole – szanse i zagrożenia. Techniki i narzędzia zespołowego podejmowania optymalnych decyzji.

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności ćwiczenia z analizą, analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą około 85% czasu szkolenia- warsztatów.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl