Sposoby minimalizowania stresu w pracy zespołowej

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami pozwalającymi na minimalizację stresu w pracy zespołowej.

Cele  szczegółowe szkolenia:

 • mobilizacja własnego potencjału do radzenia sobie ze stresem
 • poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem
 • wzrost umiejętności panowania nad emocjami
 • pogłębienie wiedzy na temat technik minimalizujących stres w pracy zespołowej
 • rozwój umiejętności stosowania skutecznych technik minimalizacji stresu wpływających na pracę zespołu
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.
 • zwiększenie zrozumienia mechanizmów stresu, jego źródeł i skutków

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą takie umiejętności jak:

 • Zastosowanie metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstających ze stresu oraz powodujących stres
 • Minimalizacja przyczyn powstawania sytuacji stresujących
 • Metody radzenia sobie w stresie
 • Skuteczne zarządzanie konfliktem
 • Efektywne komunikowanie się w sytuacjach stresujących
 • Umiejętnego formułowania problemu
 • Wykorzystania umiejętności zarządzania stresem
 • Zarządzania emocjami
 • Asertywne techniki w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, podczas których odtwarza się sytuacje związane z uświadomieniem sobie istnienia stresu, zrozumieniem jego powstawania oraz rozwiązaniem.

Program szkolenia

Rozwiązywanie problemów – wprowadzenie

Z jakich powodów ludzie zachowują się w określony sposób w sytuacjach trudnych ? Podstawowy błąd atrybucyjny – jak interpretujemy zachowania innych ludzi. Pierwszy sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami (konstruktywny dystans emocjonalny) Moje emocje w sytuacji trudnej  – moje schematy rozwiązywania problemów a samoocena.

Techniki radzenia sobie ze stresem różnego pochodzenia

Czym jest i jak działa stres?  Zdrowie w sytuacjach zwiększonej mobilizacji. Indywidualna ocena sytuacji stresowej – samoocena obszarów stresu (w życiu codziennym i zawodowym).  Konsekwencje stresu. Nawyk złości – z jakich powodów niektórzy ludzie reagują bardzo często złością

Radzenie sobie ze stresem  – metody zmniejszające stres

Metody radzenia sobie ze stresem: Metoda 4 kroków, Magiczna 15, racjonalizacja, przeformułowanie, pozytywność, techniki wizualizacyjne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pięć pytań zdrowego myślenia, test kamery. Przeformułowanie- czyli jak zamienić emocje negatywne na pozytywne. Nauka odpoczywania.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Work/ life balance a wzrost poczucia wzajemnej wartości.

Utrzymywanie równowagi w różnych sferach życiowych czyli  Priorytety – w życiu codziennym i zawodowym (work/life balance). Jestem ciągłe zmęczony/a  … Kilka słów o wypaleniu zawodowym.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Mechanizm rozwiązywania problemów. Realizacja zadań w zespole pod presją czasu. Metody ułatwiające działanie pod presją czasu w zespole.

Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt w organizacji –  czy konflikty da się rozwiązać ? Rodzaje konfliktów. Co się dzieje, gdy konflikt się rozwija … Dynamika konfliktu w organizacji (wg Glasl’a). Sposoby rozwiązywania konfliktów.  Kiedy budować mosty a kiedy stawiać bariery? Schemat rozmowy sytuacji trudnej.

Właściwa komunikacja z podwładnymi

Trzy typy rozmowy motywującej zależnej od  sytuacji. Konstruktywna krytyka. Wywieranie wpływu na zespół- podstawowe reguły wywierania wpływu. Wywieranie wpływu na zespół: lider vs kierownik, budowanie autorytetu.

Jak usprawnić swoje działanie- plan wdrożenia zmian

Mózg- magia nieświadomości. Tworzenie „SMART Planu” w oparciu o własne obszary rozwojowe, indywidualne określenie kierunków i działań wspierających dokonanie zmiany w zakresie efektywności zawodowej lub/i osobistej (np. zarządzanie stresem, konfliktem, sposoby odpoczywania)

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą 80% czasu zajęć.  Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl