Rozwiązywanie konfliktów

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką konfliktu, charakterystycznymi zachowaniami jednostek i zespołów w konflikcie, oraz wytrenowanie określonych schematów własnych zachowań w sytuacjach konfliktowych i nauka panowania nad emocjami towarzyszącymi sporom.

Cele  szczegółowe szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy na temat technik komunikacji interpersonalnej przydatnych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rozwój umiejętności stosowania skutecznych technik komunikacji w relacji z klientem wewnętrznym
 • Autodiagnoza własnych umiejętności komunikacyjnych
 • Udoskonalenie własnej asertywności
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zastosowania metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych, skutecznego zarządzania konfliktem, efektywnego komunikowania się w sytuacji konfliktu, umiejętnego formułowania problemu, wykorzystania umiejętności zarządzania stresem, emocjami oraz asertywnymi technikami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, podczas których odtwarza się sytuacje związane z uświadomieniem sobie istnienia konfliktu, jego zrozumieniem oraz rozwiązaniem.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności

 • przewidywania i rozpoznawania konfliktu w początkowym stadium
 • identyfikowania przyczyn konfliktów
 • sprawnego własnego funkcjonowania w sytuacji konfliktowej
 • efektywnej współpracy
 • obiektywnego uczestniczenia w konfliktach
 • prawidłowego formułowania informacji zwrotnych
 • odczytywania mowy ciała
 • aktywnego słuchania rozmówcy
 • zrozumiałego prezentowania swoich argumentów
 • kreowania postawy asertywnej
 • wykorzystywania sytuacji trudnych do znajdywania nowych rozwiązań
 • redukowania agresji
 • rozpoznawania pułapek oraz eliminowania najczęściej popełnianych błędów w rozwiązywaniu konfliktów

Program szkolenia

 1. Konflikt |2 godz.|
 • Symptomy i przyczyny konfliktu
 • Struktura i przebieg konfliktu
 • Oznaki porozumienia – jak je wykorzystywać?
 • Konsekwencje konfliktów
 1. Komunikacja interpersonalna w aspekcie sytuacji konfliktowych |2 godz.|
 • Właściwa komunikacja jako podstawa kształtowanie prawidłowych relacji
 • Techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
 • Skuteczne działanie w konflikcie – rozpoznawanie strategii zachowania się w konflikcie, indywidualny wybór strategii działania
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny jako podstawa skutecznego działania w konflikcie
 • Analiza błędów komunikacji i ich wpływ na nieprawidłowy przebieg rozwiązania konfliktu
 1. Strategie kreatywnego rozwiązywania konfliktów |2 godz.|
 • Zmiana pozycji percepcyjnej
 • STK – skuteczne techniki asertywne
 • Konstruktywna krytyka
 1. Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów |3 godz.|
 • Wpływ stylu rozwiązywania konfliktu na efektywną współpracę
 • Zasady konstruktywnej krytyki – sprawna komunikacja, jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów
 • Metody budowania zaufania i zapobiegania konfliktom w zespole i w relacji z Klientem wewnętrznym
 • Skutki nieefektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów na współpracę w zespole i w całej organizacji
 • Partnerskie rozwiązywanie konfliktów
 1. Techniki komunikacyjne w sytuacji konfliktu |1 godz.|
 • Psycholingwistyka (wpływ słowa na system nerwowy odbiorcy)
 • Kody ekspresji ciała i emisja głosu (wpływ sygnałów na emocje)
 • Metafora – w jaki sposób wykorzystać jej siłę?
 1. Trening komunikacji niewerbalnej w sytuacji konfliktowej |1 godz.|
 • Mowa ciała
 • Intonacja
 • Tempo mówienia
 1. Analiza błędów komunikacji i ich wpływ na nieprawidłowy przebieg rozwiązania konfliktu |2 godz.|
 • Agresja- jak zastąpić agresję innych, konstruktywnymi zachowaniami?
 • Złość – sposoby konstruktywnego wyrażania złości
 • Trening konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych
 1. Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów |3 godz.|
 • Przebieg procesu mediacji, monolog mediatora, etapy postępowania mediacyjnego
 • Zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne
 • Rola i zadania mediatora
 • Charakterystyka sytuacji trudnych w mediacji (sytuacja impasu, neutralizowanie konfliktu, nierównowaga sił, manipulacje) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w powyższych sytuacjach
 • Praca nad porozumieniem, nabycie umiejętności konstruowania ugody mediacyjnej
 • Zalety mediacji, korzyści dla stron biorących udział w mediacji

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą 80% czasu zajęć.  Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl