Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu znajomości ochrony prawnej przed zjawiskami mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.

Program szkolenia (tematyka do wyboru)

1. Wprowadzenie do tematyki mobbingu i dyskryminacji

 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
 • Skala i rozmiar mobbingu
 • Dyskryminacja w miejscu pracy

2. Czym jest dyskryminacja?

 • Rodzaje dyskryminacji
 • Jak rozpoznać przypadek dyskryminacji?
 • Jak się bronić przed dyskryminacją?

3. Dyskryminacja w prawie polskim

 • Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji
 • Zasada równego traktowania w pracy
 • Ciężar dowodu; problematyka środków dowodowych oraz opinii biegłego
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowaniazz

4. Mobbing w miejscu pracy – przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
 • Stres
 • Konflikt
 • Przyczyny po stronie mobbera

5. Ofiary i sprawcy mobbingu

 • Osobowość ofiar mobbingu
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego
 • Cechy mobbera
 • Mobbing ze strony przełożonego a mobbing ze strony współpracownika

6. Taktyki mobbingu

 • Poniżanie
 • Upokarzanie
 • Zastraszanie
 • Pomniejszanie kompetencji
 • Utrudnianie wykonywania pracy
 • Izolacja

6. Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy. Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu

 • Odpowiedzialność w świetle prawa pracy
  • Odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu
  • Odpowiedzialność sprawcy mobbingu
  • Typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu
 • Odpowiedzialność cywilna
  • Pojęcie szkody i krzywdy
  • Dobra osobiste człowieka i ich naruszenie
  • Rodzaje dostępnych powództw
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowaniem mobbingu
  • Przestępstwa
  • Nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji
  • Wykroczenia przeciwko prawu pracy
  • Postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym
  • Środki karne związane z orzekaniem w sprawach na tle mobbingowym

7. Skutki mobbingu

 • Wpływ zachowań mobbingowych na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego
  • Zaburzenia somatyczne
  • Zaburzenia psychiczne
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
  • Destrukcja małych grup społecznych
  • Naruszenie więzi społecznych
  • Destrukcja rodzin
 • Wpływ mobbingu na organizację
  • Skutki finansowe
  • Skutki w sferze personalnej (HR)
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
  • Skutki organizacyjne dla pracowników
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

8. Przeciwdziałanie mobbingowi

 • Asertywność
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
 • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie poprowadzone w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl