Narzędzia rozwoju zespołu w rękach menedżera

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie zarówno wiedzy jak i konkretnych umiejętności  motywowania pracowników. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, do bezpośredniego wykorzystania w miejscu pracy. Będą potrafili planować efektywne działania motywacyjne dla poszczególnych pracowników, zachęcać innych do spełniania coraz wyższych wymagań i osiągania lepszych wyników pracy. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności wzbudzania w pracownikach chęci w dążeniu do osiągania perfekcyjnych wyników w pracy.

Korzyści ze szkolenia

Współczesne metody motywowania pracowników wymagają od menedżerów nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale również konkretnych umiejętności wykorzystywania technik motywacyjnych do zwiększania indywidualnej efektywności kierowania. Program szkolenia pozwala na wskazanie czynników, które są niezbędne w kształtowaniu i doskonaleniu kompetencji motywowania pracowników. Własna diagnoza profilu motywacyjnego pozwoli na wypracowanie skutecznych technik oddziaływania na pracowników w dalszej części treningu.

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb pracowników ma bardzo duże znaczenie w kształtowaniu skutecznych systemów motywacji, w prowadzeniu codziennych rozmów z pracownikami, w przydzielaniu zadań poszczególnym pracownikom. Nieznajomość potrzeb pracowników skazuje menedżera na porażkę, nie jest on bowiem w stanie, nie uwzględniając tych czynników, kształtować postaw motywacyjnych w swoim zespole.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie konkretnych sposobów wykorzystania wiedzy
z zakresu potrzeb pracowników do prowadzenia rozmów motywacyjnych. Wyposażony w konkretne techniki i narzędzia motywowania menedżer będzie mógł wzbogacić swój warsztat pracy uzyskując tym samym większą efektywność i satysfakcję.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady efektywnego konstruowania skutecznych komunikatów motywujących. Każdy uczestnik weźmie udział w symulowanych scenkach odgrywanych przez trenera, w których będzie miał możliwość treningu omawianych zagadnień komunikacyjnych.  Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z technikami prowadzenia różnego rodzaju rozmów motywujących w zależności od sytuacji i celu, jaki chcą zrealizować.

Program szkolenia

 1. Menedżer i jego zespół [2 godz.]
 • Menedżer, kierownik, lider, przywódca- różne role, różne zadania – jeden cel.
 • Katalog kluczowych kompetencji menedżera.
 • Zespół jako tworzywo pracy menedżera – istota zespołu, fazy jego rozwoju.
 1. Motywacja i motywowanie jako narzędzie pracy menedżera– wprowadzenie [1 godz.]
  • Podstawowe pojęcia.
  • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi przez menedżera.
  • Motywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego.
  • Mity dotyczące motywacji.
 • Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania [2 godz.]
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga.
  • Hierarchia potrzeb Maslowa.
  • Teoria D. McClellanda, McGregora.
  • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 1. Indywidualna motywacja pracownika [3 godz.]
  • Co motywuje pracowników?
  • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika na podstawie obserwacji zachowań pracownika.
  • Percepcja a motywowanie innych.
  • Obserwacja pracownika a skuteczne motywowanie przez menedżera.
  • Motywatory pozafinansowe –  czyli jak motywować pracownika, kiedy brakuje środków finansowych?
  • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 1. Wpływ automotywacji menedżera na podwładnych w zespole [2 godz.]
  • Analiza własnej motywacji.
  • Jak motywować samego siebie?
  • Styl kierowania a motywacja.
 1. Komunikacja motywująca stosowana przez menadżera zespołu [3 godz.]
  • Zasady komunikacji motywującej.
  • Rozmowy korygujące zachowania.
  • Rozmowa motywacyjna.
  • Rozmowa krytyczna jako element motywowania.
 • Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych – zasady systemów motywacyjnych [3 godz.]
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
  • Czynniki wywołujące zadowolenie z pracy.
  • Czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy- demotywatory.
  • Kiedy stosować nagrody a kiedy kary.

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą 80% czasu zajęć.  Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl