Doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy członkami zespołu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności w zakresie:

 • Budowanie w zespole relacji ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów
 • Wypracowania umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości i znaczenia pracy zespołowej
 • Zbudowanie trwałych mechanizmów przezwyciężania sytuacji trudnych we współpracy zespołowej, m.in. w sytuacjach konfliktowych
 • Wypracowania trwałych mechanizmów indywidualnego sposobu radzenia sobie z emocjami

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności przekazywania informacji w sposób jasny, przekonujący i szczegółowy. Poznają ryzyka związane z przekazywaniem informacji i ich interpretacją w zespołach. Dzięki modułowi poświęconemu zagrożeniom wynikającym z psychologicznych wpływów w podejmowaniu trafnych decyzji grupowych uczestnicy warsztatów nauczą się zapobiegać realnym niebezpieczeństwom podejmowania nietrafnych decyzji lub braku reakcji na symptomy zagrożenia  pod wpływem innych osób i stosowanej przez nich argumentacji słownej, szczególnie w sytuacjach trudnych np. konfliktów czy pracy pod presją czasu.  Dodatkowo sprawdzą swoje umiejętności słuchania i obserwowania innych oraz zrozumienia przekazywanych przez nich informacji z wielu perspektyw komunikacyjnych, z zastosowaniem technik asertywnych.  Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się sposobu realizowania zadań własnych przy jednoczesnym rozumieniu perspektywy innych współpracowników, tworzenia efektu synergii poprzez wykorzystanie wiedzy i kompetencji różnych osób, a także postrzegania własnej roli w kontekście zadania powierzonego zespołowi. Uczestnicy poznają zasady pracy nad emocjami własnymi i ich wpływu na współprace w relacjach interpersonalnych.

Program szkolenia

Moduł 1 – KOMUNIKACJA W ZESPOLE- WARUNKI SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ,
PRZEŁAMYWANIE BARIER W KOMUNIKACJI  |6 godz.|

 • Funkcje komunikacji w zespole – komunikacja formalnie i nieformalna- destrukcyjna siła niedomówień i plotek, podstawowe zasady dotyczące komunikacji interpersonalnej, aktywne słuchanie
 • Skuteczna grupa a zespół, czyli kiedy ludziom zaczyna zależeć na współpracy ze sobą i jak o to dbać przełamując potencjalne bariery współpracy
 • Optymalna liczba osób w zespole a skuteczność współpracy w zespole- „co dwie głowy to nie jedna”, ale z drugiej strony „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”
 • Komunikacja jedno- i dwukierunkowa czyli wykonywanie rozkazów czy współpraca?
 • style komunikowania się ludzi w zespołach  i bariery w komunikacji interpersonalnej- „słucham, ale nie słyszałem”
 • Optymalne wykorzystanie narzędzi komunikacji w pracy zespołowej- spotkanie twarzą w twarz czy na Skype?
 • Motywowanie poprzez umiejętny feedback – jak zwrócić uwagę i otrzymać podziękowanie od partnera z zespołu

Moduł 2 – ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE, ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH |6 godz.|

 • Konflikty w zespole- rzecz naturalna czy złośliwość ludzi? Przyczyny powstawania, sposoby diagnozowania i techniki twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z zastosowaniem strategii win-win
 • Wpływ roli zawodowej na przebieg konfliktu . Obszary psychologicznych interesów własnych i interesów wspólnych (zespołowych) – niwelowanie własnej postawy egocentrycznej na rzecz optymalnej decyzji zespołowej.
 • „Etykietowanie” – sposoby i korzyści wynikające z rzetelnej oceny drugiej osoby, jej faktycznego wkładu pracy w efekt zespołu.
 • Uprzedzenia wobec innych osób – sposoby ich okazywania w relacji interpersonalnej (komunikacja) i ich przyczyny oraz skutki dla efektów pracy zespołu.
 • Rola i zadania tzw. krytyka wewnętrznego w zespole – korzyści i techniki pracy relacyjnej.

Moduł 3 – NEGOCJACJE, PERSWAZJA, SPOSOBY WYPRACOWYWANIA KONSENSUSU   |6 godz.|

 • Manipulacja, perswazja, wywieranie wpływu- jeden cel, różne konsekwencje dla współpracy- wprowadzenie do negocjacji
 • Negocjowanie optymalnego rozwiązania w komisji, czyli czy zawsze kompromis?
 • Błędy dotyczące działania członków zespołu uniemożliwiające lub utrudniające doprowadzenie do skutecznego rozwiązania problemu (nadmierny optymizm   i nadmierna pewność siebie).
 • Błędy dotyczące postrzegania i oceny wariantów możliwych rozwiązań zespołowych (efekt potwierdzenia, zakotwiczenie, myślenie stadne – syndrom myślenia grupowego, egocentryzm).

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje grupowe i dyskusja moderowana, trening umiejętności- ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą 80% czasu zajęć.  Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl