ASERTYWNOŚĆ ORAZ ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I PROBLEMÓW W ZESPOLE

Celem szkolenia w obszarze wiedzy jest nabycie przez uczestników:

 • Wiedzy odnoszącej się do istoty zachowań asertywnych i ich zdefiniowania w konfrontacji z innymi zachowaniami pracowniczymi w organizacji),
 • Wiedzy z zakresu konfliktów – głównie ich źródeł, przebiegu i możliwych konsekwencji dla jednostki i zespołu pracowniczego,
 • Wiedzy o możliwych technikach pracy asertywnej i zachowań budujących relacje kooperacyjne.

Celem szkolenia w zakresie umiejętności jest nabycie przez uczestników w drodze treningu kompetencji i konkretnych umiejętności w obszarach:

 • Asertywnej komunikacji interpersonalnej i asertywnych zachowań w zespole (m.in. poprzez trening interpersonalny z zastosowaniem poznanych technik komunikacji asertywnej),
 • Skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktu i budującej kooperacyjne relacje w przyszłości w zespołach pracowniczych (m.in. poprzez trening interpersonalny, ćwiczenia zespołowe – case studies, wypracowanie mapy działania efektywnej współpracy zespołowej).

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności komunikowania się w sposób jasny, przekonujący i szczegółowy, dzięki czemu w sposób asertywny będą wyrażać swoje komunikaty. Dzięki uczestnictwu w module poświęconemu konfliktom w relacjach poznają przyczyn i fazy konfliktów w organizacji. Nabędą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych za pomocą właściwego doboru asertywnego stylu komunikacji zależnego od rodzaju osobowości rozmówcy – strony potencjalnego konfliktu. 

Szkolenie da uczestnikom możliwość poznania nie tylko teoretycznych technik zachowań asertywnych, ale przede wszystkim wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia niezbędne do radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach, wymagających zachowań asertywnych przy użyciu argumentacji.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

 1. Interpersonalny trening konkretnych zachowań i technik asertywnych.
 2. Diagnozę własnego potencjału do zachowań asertywnych (test zachowań asertywnych, test na preferowany styl komunikacji interpersonalnej, test analiza transakcyjna Erica Byrne’a).
 3. Stworzenie planu własnego rozwoju w obszarze asertywności (gdzie jestem – gdzie chcę dojść – jak tam dojdę?).
 4. Mapę optymalnego działania zespołowego w oparciu o pytania kartezjańskie (szkoleniowe grupy robocze wypracują optymalny model współpracy w ramach zespołów w oparciu o kooperacyjnej rozwiązywania konfliktów).

Program szkolenia

MODUŁ I. Asertywność w pracy

 1. Pojęcie asertywności w pracy w kontekście zachowań pracowniczych – korzyści dla pracownika i zespołu
 • Czym jest asertywność?
 • Budowanie postawy asertywnej w kontekście korzyści dla zespołu
 • Świadomość praw osobistych
 • Świadomość własnego kapitału
 • Asertywny monolog wewnętrzny
 1. Style zachowań
 • Uległość
 • Kooperacja i agresja
 • Przyczyny, objawy i konsekwencje dla relacji zawodowych
 • Indywidualna diagnoza poziomu asertywności- test na asertywność
 1. Mój poziom zachowań asertywnych w pracy
 • Styl mojego komunikowania
 • Gdzie jestem?
 • Gdzie chcę być?
 • Jak tam dojdę?
 • Mapa moich zachowań i planu rozwoju osobistego w obszarze asertywności
 1. Analiza transakcyjna w sytuacjach konfliktowych w pracy – model Erica Berne’a w relacjach pracowniczych
 2. Trening zachowań asertywnych w ujęciu budowania pozytywnych relacji w zespole – część I
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wyrażanie pozytywnych opinii o współpracownikach
 • Asertywne wyrażanie uczuć negatywnych
 • Asertywne wyrażanie poglądów, opinii
 • Asertywna odmowa
 1. Techniki indywidualnych zachowań asertywnych w zespołach
 • „Zdarta płyta”,
 • „Jujitsu”,
 • „Słoń”

MODUŁ II. Konflikt i problemy w relacjach zawodowych

 1. Konflikt w pracy to nie „wojna” – pojęcie konfliktu jako różnicy interesów i poszukiwania wspólnych obszarów współpracy
 2. Umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji konfliktowych w zespole
 • Przyczyny konfliktów interpersonalnych
 • Techniki skutecznej komunikacji a konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Płaszczyzny powstawania konfliktów
 • Fazy powstawania konfliktu
 • Skuteczne działanie w konflikcie – indywidualny wybór strategii działania
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole
 • Analiza własnego sposobu rozwiązywania konfliktów
 • Wpływ stylu rozwiązywania konfliktu na efektywną współpracę i rozwiązywanie problemów
 • Skutki nieefektywnych sposobów rozwiązywania problemów na współpracę
 • Sposoby partnerskiego rozwiązywania problemów w zespole
 • Analiza błędów komunikacji i ich wpływ na nieprawidłowy przebieg rozwiązania konfliktu
 • Sposoby budowania korzyści z powstałych problemów w zespole
 1. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów a asertywność
 • Asertywne techniki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Diagnoza indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • Techniki asertywnego radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami innych osób
 • Postawa asertywna w sytuacjach trudnych
 • Negocjacje WIN-WIN jako efektywna metoda konstruktywnego sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 1. Trening zachowań w sytuacjach ryzyka powstania konfliktu – część II
 • Konfrontacja przekonań i poglądów
 • Wyrażanie niezadowolenia i sposoby wyrażania krytyki
 • Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz przedstawianie poglądów w sposób obiektywny również w sytuacjach konfliktowych
 1. Korzyści z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dla osoby i zespołu pracowniczego
 2. Diagnoza interpersonalnych sytuacji konfliktowych – analiza przyczyn i rodzajów konfliktów oraz dobór właściwej metody w celu rozwiązania konfliktu
 3. Obszary konfliktów
 • Fakty
 • Interesy i stanowiska
 • Emocje
 1. Moje zachowanie w konflikcie – analiza stylu działania i konsekwencje dla współpracy zespołowej
 2. Optymalne wykorzystanie sytuacji konfliktowych dla rozwoju efektywnej współpracy zespołowej – czyli uczmy się na konfliktach
 • Stworzenie mapy działania dla efektywnej współpracy zespołowej na podstawie modelu pytań kartezjańskich

Metody szkoleniowe

Miniwykłady wprowadzające w dane zagadnienie, prezentacja szkoleniowa w PowerPoint, mini-wykład interaktywny testy i ćwiczenia indywidualne, symulacje indywidualne i grupowe, dyskusja moderowana, gry szkoleniowe, trening umiejętności – ćwiczenia indywidualne i analiza doświadczeń uczestników. Szkolenie przyjmie metodykę warsztatów aktywizujących uczestników do działania i nabywania nowych umiejętności przede wszystkim w drodze ćwiczeń. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajmą co najmniej 80% czasu zajęć.  Pozostała część warsztatów to zagadnienia teoretyczne wprowadzające w metody aktywne.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl