Techniki sprzedaży, negocjacje i obrona ceny

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się sprzedażą w sektorze B2B.

Trening obejmuje sześć kluczowych obszarów pracy każdego handlowca:

– Budowanie wiarygodności i zaufania klientów
– Psychologiczne podstawy zachowań klienta
– Kreowanie potrzeb klienta
– Negocjacje handlowe
– Obrona ceny
– Zamykanie sprzedaży

———————————–

Szkolenia mają charakter:

 • warsztatowy z elementami mini-wykładów interaktywnych wprowadzających
  w zagadnienia,
 • treningu umiejętności, po którym każdy opanuje umiejętności praktycznie w handlu B2B,
 • treningu dostosowanego do realiów branży B2B z uwzględnieniem profili handlowych dla różnych branż,
 • mocno treningowy, nastawiony na ćwiczenia video-treningu, jako najskuteczniejszych metod pracy rozwojowej w obszarze umiejętności prowadzenia rozmów z klientem
  i negocjacji.

W ramach szkolenia zapewniamy przygotowanie:

 • ANALIZY MECHANIZMÓW PSYCHOLOGICZNYCH w kontaktach z klientami, które warto znać,
 • TYPOLOGII DISC Klientów w zestawieniu do reklamacji, trudnych negocjacji, utraty klienta lub niepowodzeń w procesie pozyskania klienta,
 • ANALIZY TRUDNYCH SYTUACJI W PRACY HANDLOWCA na konkretnych, rzeczywistych przykładach,
 • SYMULACJI z użyciem KAMERY (video-trening),
 • ALGORYTMU DOBRYCH PRAKTYK do wykorzystania w trakcie WIZYT HANDLOWYCH.

Program szkolenia (40 h)

1. Budowanie wiarygodności i zaufania klientów

 • Zasady budowania wrażenia wiarygodnego i kompetentnego sprzedawcy
  • zasada pierwszych 15 sekund
  • zasada pierwszych 15 słów
  • zasada pierwszych 15 gestów
 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym – pierwsze wrażenie:
  • znaczenie wyglądu- autoprezentacja
  • znaczenie mowy ciała
  • znaczenie tonacji głosu i artykulacja
 • Techniki tworzenia pozytywnej atmosfery z klientami.
 • Reguły budowania wiarygodności – tworzenie u klienta gotowość do uznawania tego, co mówimy, za prawdę.
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych.
 • Techniki ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów
Cel

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wiarygodności i zaufania, a w konsekwencji trwałych relacji z klientem. Moduł ten ma na celu wdrożenie kanonów i zasad obowiązujących w skutecznej sprzedaży będących także wsparciem na etapie kreowania potrzeb klienta, jak też na etapie negocjacji i zamykania sprzedaży.

Metody szkoleniowe

Symulacje, odgrywanie ról, obserwacja, prezentacja, ćwiczenia grupowe, analiza doświadczeń uczestników.

2. Psychologiczne podstawy zachowań klienta

 • Odczytywanie potrzeb/celów klienta
 • Rodzaje potrzeb
 • Oczekiwania klienta
 • Zrozumienie procesu podejmowania decyzji
 • Typologia klientów
 • Typy zachowań klienta
 • Typologia trudnych klientów
 • Sposoby porozumiewanie się z trudnymi typami klienta
 • Zastosowanie reguł wpływu społecznego w procesie sprzedaży (model Roberta Cialdiniego):
  • wzajemność
  • zaangażowanie i konsekwencja
  • społeczny dowód słuszności
  • lubienie i sympatia
  • autorytet
  • niedostępność
Cel

Poznanie typologii klienta. Wykorzystanie umiejętności dostosowania komunikacji interpersonalnej do klienta w sposób zgodny z danym profilem klienta. Wykorzystanie psychologicznych technik obsługi klienta oraz reguł wpływu społecznego do zwiększania sprzedaży.

Metody szkoleniowe

Symulacje, odgrywanie ról, obserwacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza doświadczeń uczestników.

3. Kreowanie potrzeb klienta

 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta – działania ułatwiające zrozumienie tego czym  kieruje się klient
 • Zasady zadawania pytań handlowych
 • Podział i klasyfikacja pytań handlowych
 • Techniki rozpoznawania potrzeb klientów
  • techniki aktywnego słuchania wypowiedzi klientów
  • techniki ułatwiające zrozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
  • techniki zadawania właściwych pytań sugerujących
 • Reguły postępowania z różnymi typami osobowości klientów
 • Zasady uświadamianie klientowi  jego potrzeb – najważniejszych z punktu widzenia sprzedawcy
 • Model czterech obszarów analizy potrzeb w praktyce sprzedażowej
 • Badanie obecnej sytuacji klienta
 • Ustalanie celów i priorytetów klienta
 • Definiowanie obecnych i przyszłych potrzeb klienta
Cel

Nabycie umiejętności, a także wiedzy o zasadach stymulowania i stwarzania potrzeb u klienta, przy jednoczesnym zachowaniu zasad związanych z badaniem potrzeb klienta podczas rozmowy handlowej.

Metody szkoleniowe

Symulacje, odgrywanie ról, burza mózgów, obserwacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza doświadczeń uczestników.

4. Negocjacje handlowe

 • Techniki negocjacji w odniesieniu do strategii i modelu zachowania
  • techniki negocjacji: od manipulacji do współpracy
  • przegląd technik negocjacyjnych  i ich zastosowanie w praktyce
  • symulacja sytuacji negocjacyjnej w realiach firmy (klienta)
 • Negocjacje z trudnym partnerem
  • radzenie sobie z partnerem , który stosuje twardy styl negocjacji
  • zachowania asertywne i ich rola w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych
  • rozwiązywanie sytuacji trudnych w różnych fazach negocjacji
  • podtrzymywanie kontaktów z partnerami
Cel

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, poznanie stylów i orientacji negocjacyjnych, nabycie umiejętności wpływania na trudnego partnera.

Metody szkoleniowe

Gry zespołowe, studium przypadku, symulacje z użyciem kamery, obserwacja, ćwiczenia grupowe.

5. Obrona ceny

 • Techniki minimalizowania ustępstw cenowych
  • skuteczna strategia rozmowy – budowanie scenariusza rozmowy
  • techniki budowania przekonujących argumentów bez wykorzystania argumentu ceny
  • kluczowe czynniki procesu decyzyjnego klienta
  • najczęstsze błędy handlowców w czasie negocjacji cenowych
  • ustępowanie presji klientom- kluczowe zasady
  • zamykanie transakcji z obiekcji, czyli mini-kontrakty
  • odkrywanie blefu cenowego u klientów
  • gra symulacyjna – negocjacje cenowe
 • Techniki obrony ceny
  • przegląd technik obrony ceny (m. in. wartości dodane, rozbicie na jednostki, najniższa cena, blef cenowy, alternatywa cenowa)
  • obrona ceny a obiekcje klienta- 3 zasady: empatyczna, perswazyjna, coachingowa
  • budowanie scenariuszy pracy z obiekcjami na bazie rzeczywistych zdarzeń z praktyki handlowej –  scenki z symulacją sprzedaży.
Cel:

Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów cenowych w sposób zapewniający maksymalizację rentowności transakcji.

Opracowanie taktyki obrony ceny  na bazie  realnych problemów handlowych.
Metody szkoleniowe:

Symulacje, odgrywanie ról, burza mózgów, obserwacja, ćwiczenia indywidualne, analiza doświadczeń uczestników, symulacje i odgrywanie ról w czasie scenek.

6. Zamykanie sprzedaży

 • Procedury przezwyciężania obiekcji
  • skuteczne metody walki z obiekcjami klienta
  • zasady postępowania w przypadku zastrzeżeń klienta
  • własne scenariusze pokonywania obiekcji
  • trening szybkiego reagowania na obiekcje klienta
 • Próba finalizacji – techniki
  • balon próbny
  • zjawisko reaktancji
  • wyjątkowa oferta
 • Techniki zamykania sprzedaży
  • technika płynnej finalizacji
  • technika przekładana
  • finalizacja pomocnicza
  • technika założeniowa
  • finalizacja „na szczeniaka
  • metoda Franklina
 • Techniki zamknięcia sprzedaży w sytuacjach trudnych
  • klient krytykuje…
  • klient nie udziela informacji o swojej decyzji…
  • klient powołuje na konkurencję…
  • klient odkłada decyzje w czasie…
Cel: 

Nabycie umiejętności w zakresie zamykania, prezentacja, sprzedaży i zastosowania różnych technik domykania i finalizacji transakcji w zależności od profilu klienta i jego zachowania.

Metody szkoleniowe:

Symulacje, odgrywanie ról, obserwacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza doświadczeń uczestników.

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Obiad podczas szkolenia
 • Doskonałą atmosferę w trakcie szkolenia

Formularz zgłoszeniowy