Studia podyplomowe

Po raz kolejny wraz z Wyższą Szkoła Bankową w Opolu zapraszamy na nasze autorskie studia podyplomowe. Na rok akademicki 2019/2020  przygotowaliśmy trzy kierunki z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi: HR Business Partner, Trener Biznesu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. ILLUSTRO już kolejny rok jest partnerem merytorycznym specjalistycznych studiów podyplomowych.

Dlaczego nasze studia podyplomowe?

  • od ponad 5 lat ILLUSTRO współpracuje z WSB w Opolu w zakresie studiów podyplomowych, sprawując opiekę merytoryczną nad studiami specjalistycznymi z obszaru HR
  • studia podyplomowe na WSB w opinii prawie połowy słuchaczy są oceniane jako zdecydowanie lepsze pod kątem dopasowania do wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców w porównaniu z konkurencją (źródło: Badania Marki WSB 2017)
  • nasze studia podyplomowe są prowadzone przede wszystkim przez praktyków, co umożliwia nie tylko pozyskanie ciekawej i aktualnej wiedzy, ale także jej konfrontację z realiami biznesowymi
  • studia mają charakter spotkań weekendowych, które oprócz nabywania wiedzy umożliwiają wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych kontaktów pomiędzy słuchaczami studiów
  • słuchacze korzystają z nowoczesnych form edukacyjnych: zajęcia są prowadzone głównie w sposób warsztatowy z wykorzystaniem case studies i pracy grupowej, mają również dostęp do materiałów dydaktycznych poprzez Extranet

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na studia podyplomowe – zapraszamy do kontaktu.

HR Business Partner

Cel
Celem studiów jest zaprezentowanie słuchaczom koncepcji HR Business Partnera dla nowoczesnej organizacji. Studia mają za zadanie wskazanie obszarów współpracy HRBP z interesariuszami i różnymi grupami docelowymi – np. zarządem, pracownikami. Koncepcja studiów zakłada poznanie zasad funkcjonowania firmy w kontekście spojrzenia strategicznego i zadań HRBP, dzięki czemu słuchacze staną się pełnoprawnymi partnerami biznesowymi dla decydentów.

Korzyści
Współczesne realia to nowe wyzwania dla osób kształtujących szeroko rozumianą politykę personalną.  Naprzeciw temu wychodzi model HR Business Partneringu. Poprzez planowanie rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, wsparcie merytoryczne oraz inicjowanie zmian HRBP pełni funkcję partnera biznesu w obszarach strategicznych. Dzięki uczestnictwu w naszych studiach podyplomowych słuchacze pozyskają umiejętności niezbędne do pełnienia roli partnera HR. Dzięki temu wykształcimy animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego i agenta zmian, a także rzecznika pracowników.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia w WSB Opole realizowane są w aktywnej, warsztatowej formie, zaś przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej.

Trener Biznesu

Cel
Studia mają na celu ukazanie słuchaczom znaczącej roli trenera- szkoleniowca w organizacji oraz zadań, jakie stoją przed nim w kontekście realizacji firmowej strategii personalnej. W ramach zajęć słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu budowy procesu szkoleniowego począwszy od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, realizacji procesu szkoleniowego z wykorzystaniem najnowszych metod oraz narzędzi szkoleniowych a na ewaluacji procesu szkoleniowego kończąc.

Korzyści
Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze poznają zasady współpracy na linii trener- klient (wewnętrzny i zewnętrzny), nauczą się przeprowadzania analizy potrzeb szkoleniowych w kontekście szeroko pojętych zachowań organizacyjnych. Ważnym modułem zajęć będzie praca słuchaczy nad budowaniem tzw. własnego warsztatu trenerskiego oraz umiejętności jego zastosowania w procesie szkoleniowym adekwatnie do specyfiki grupy i wyznaczonych celów szkoleniowych.  Dzięki uczestnictwu w studiach studenci poznają zasady prowadzenia ewaluacji procesu szkoleniowego, a w ramach zaliczenia przygotują i przeprowadzą fragment szkolenia.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia w WSB Opole realizowane są przez trenerów biznesu- praktyków i wykładowców w aktywnej, warsztatowej formie, zaś przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki trenerskiej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Program studiów został stworzony z myślą zarówno o przedsiębiorcach z MŚP, realizujących często samodzielnie podstawowe funkcje personalne w firmach, jak i dla pracowników komórek i działów HR z dużych organizacji. Tematyka zajęć obejmuje  przegląd zadań stojących przed menedżerem odpowiedzialnym za pracowników w organizacji oraz wypracowanie przez słuchaczy indywidualnych rozwiązań personalnych dla ich firm z uwzględnieniem najnowszych trendów, doświadczeń i  wyników badań.

Korzyści
Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze poznają nie tylko aktualne trendy w ZZL, ale wypracują pod okiem prowadzących konkretne narzędzia wspierające ich w pracy specjalisty ZZL. Prowadzący mają doświadczenie w realizacji projektów dla sektora MŚP i dla korporacji, dlatego zarówno omawiane casy jak i budowane narzędzia  będą adekwatne do oczekiwań słuchaczy i rozmiarów ich organizacji.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia w WSB Opole realizowane są w aktywnej, warsztatowej formie, zaś przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej

HR i Controlling personalny

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skutecznymi  metodami wdrażania narzędzi controllingowych z obszaru HR w funkcjonowanie firmy. Dzięki systemowi controllingu w obszarze HR i wprowadzeniu zasad policzalności zwrotu z inwestycji możliwe jest traktowanie nakładów na HR jako inwestycji w ludzi, a nie koszt.   Tematyka zajęć obejmuje nie tylko przegląd najważniejszych narzędzi controllingu personalnego, ale zawiera także aspekt odniesienia tych procedur do strategii przedsiębiorstwa, zagadnień prawnych czy aspektów społecznych wdrożenia i funkcjonowania narzędzi controllingu w firmie.

Korzyści
Uczestnicy w trakcie zajęć poznają zasady budowania i wdrażania   narzędzi z obszaru controllingu personalnego oraz ich funkcjonowania w kontekście strategii firmy. Poznają metody obliczania wskaźników zwrotów z inwestycji w obszarze HR , dzięki czemu w optymalny sposób będą mogli kształtować procesy szkoleniowe i rozwojowe kadr. Słuchacze poznają zasady wdrażania tych narzędzi w aspekcie społecznym: począwszy od przeprowadzenia badań społecznych po opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnych dla uczestników procesów HR. Spotkania będą także znakomita okazją do wymiany doświadczeń z prowadzącymi, ale także pomiędzy uczestnikami zajęć.

Praktyczny charakter studiów
Wysoka jakość kształcenia, aktywne formy prowadzenia zajęć, wykładowcy, którzy są specjalistami w poszczególnych branżach, oraz przyjazna organizacja studiów – to wszystko sprawia, że studia podyplomowe w WSB są ciekawe i praktyczne. Dzięki temu słuchacze w sposób efektywny zwiększają swoją wiedzę, ucząc się tego, jak wykorzystywać ją w życiu zawodowym.