On-The-Job Training

On-The-Job Training to szkolenie w miejscu pracy. Polega na indywidualnej pracy doświadczonego trenera z pracownikiem w czasie wykonywania przez niego codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają doświadczenie nie tylko coachingowe i trenerskie, ale przede wszystkim są praktykami w danej dziedzinie. Dzięki temu możemy przekazać trafne wnioski, inspirujące i motywujące do wdrażania nowych, efektywniejszych rozwiązań i metod pracy.

On-The-Job Training można wykorzystać na różnych stanowiskach, jak np. sprzedawca, brygadzista, kierownik utrzymania ruchu, doradca techniczny, dyrektor operacyjny, inżynier serwisu maszyn itd. Istotą jest cel samego treningu- czyli podniesienie konkretnych umiejętności pracownika. Nasz Klient ma możliwość zdecydowania- czego konkretnie ma się nauczyć pracownik.

Cele treningu

Do głównych celów treningu w miejscu pracy należy podniesienie konkretnych zachowań lub umiejętności zawodowych, jak np. rozmowa z Klientem przez telefon, prowadzeniem negocjacji i obrona ceny, delegowanie obowiązków i rozdzielanie zadań w zespole, planowanie prac projektowych, obsługa programu komputerowego itp.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez indywidualną pracę trenera w połączeniu z wyznaczaniem Planu Pracy Własnej, który określa cele, zadnia i mechanizmy wsparcia dla pracowników. Opracowanie planu jest wynikiem spotkań trenera z pracownikiem i analizy Arkusza Obserwacji Pracy, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące jakości pracy, zachowań na stanowisku pracy, mocnych i słabych stron jakie zostały zaobserwowane w trakcie Treningu.

Trening można dodatkowo wesprzeć testem kompetencji Extended DISC, który ma za zadanie zdiagnozować naturalne predyspozycje i talenty pracownika.

Korzyści jakie daje Trening

 • W trakcie treningu pracownik jest w pracy i wykonuje codzienne zadania, np. sprzedaje, obsługuje klientów – brak utraconych korzyści, w przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń;
 • Szkolenie tylko tych umiejętności, które u danego pracownika rzeczywiście wymagają doskonalenia (np. umiejętności handlowe: planowanie działań handlowych, umawianie spotkań, działania windykacyjne, wywieranie wpływu na klientów, badanie ich potrzeb, korygowanie zachowań handlowców podczas spotkań, techniki sprzedaży itp.);
 • Zwiększenie kompetencji pracownika i skuteczności działań.
 • Poprawa wskaźników pracy, np. zwiększenie sprzedaży, dzięki efektywniejszej pracy;
 • Dzięki realizacji projektu kierownictwo firmy otrzymuje raport z przeprowadzonego treningu. To daje obraz kompetencji pracowników, ich ambicji i planów zawodowych. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie ich potencjału.
 • Praca indywidualna z trenerem jest dla pracownika wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem wobec Firmy. Sam trening staje się motywatorem dla pracowników.
 • Trening daje możliwość wymiany doświadczeń- trener przekazuje dobre praktyki- np. gdy pracownicy są rozproszeni w różnych oddziałach.
 • Ustalenie konkretnych celów- obszarów poprawy jakości i efektywności pracy na podstawie opracowanego Arkusza Informacji Zwrotnej.

Przykładowy proces Treningu na stanowisku handlowym

 1. Przed treningiem handlowiec dokonuje samooceny w każdym  z obszarów procesu sprzedaży.
 2. Trener przeprowadza sesję z handlowcem podczas normalnego dnia pracy – głównie wizyty u klientów.
 3. Na podstawie obserwacji i wniosków, dotyczących poziomu umiejętności handlowych uzyskanych podczas sesji zostaje opracowany Arkusz Obserwacji Pracy– zestaw pożądanych zachowań.
 4. Po każdej wizycie handlowej trener określa Plan Pracy Własnej handlowca i przeprowadza z nim rozmowę, której celem jest ocena jego pracy oraz wypracowanie najlepszych metod pracy i technik handlowych zwiększających skuteczność handlowca.
 5. Raport zbiorczy z przeprowadzonych wizyt i rozmów z handlowcem – ocena zachowań i kompetencji handlowca.
 6. Powyższy proces powinien być powtarzany co najmniej raz na pół roku.

Kontakt ws. Treningu

Marek Nowak illustro

Marek Nowak

dyrektor ds organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl