Oferta szkoleń dla Agencji Pracy

Human

Ponad 10 lat doświadczeń we współpracy z Agencjami Pracy i działami HR pozwoliło nam zbudować narzędzia i procesy doskonalenia kompetencji dedykowane tej branży.

Nasza dedykowana oferta obejmuje:

 • Szkolenia specjalistyczne dla rekruterów
 • On-The-Job Training rekrutera
 • System rozwoju kompetencji Extended DISC

Szkolenia specjalistyczne dla rekruterów

 • Wywiad rekrutacyjny. Techniki i metodologia – Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności związane z przygotowywaniem scenariuszy wywiadów i pytań do nich, a także skuteczną weryfikacją informacji zawartych w aplikacji, przygotowaniem wywiadu ustrukturyzowanego behawioralnego do celów rekrutacji itd.
 • Rekrutacja telefoniczna – Doskonalenie umiejętności percepcji w przekazach werbalnych, które towarzyszą rozmowie telefonicznej. Szkolenie doskonali także sposób i jakość słownictwa, emisję głosu, tak aby wpływać na skuteczność prezentacji oferty kandydatowi. Szkolenie pozwala zwiększyć skuteczność rekrutacji telefonicznej (także poprzez Skype). Szkolenie prowadzone jest w studiu nagrań.
 • Warsztaty komunikacji – Szkolenie dotyczy efektywnego sposobu przekazywania informacji oraz doskonali umiejętności komunikacyjne rekruterów. Szkolenie służy poprawie komunikacji w zespole, a także lepszemu kształtowaniu relacji pomiędzy współpracownikami oraz przełożonymi.
 • Warsztaty zarządzania czasem i organizacji pracy własnej – Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego gospodarowania czasem pracy. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się wykorzystywać techniki optymalizacji czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu programu do planowania i organizacji pracy (np. Outlook).
 • Direct Search / HeadHunting – Celem szkolenia jest poznanie technik pozyskiwania pracowników bezpośrednio z rynku pracy. Dzięki szkoleniu rekruterzy nabędą umiejętności dotarcia i pozyskania wartościowych pracowników gotowych do zmiany miejsca pracy. Uczestnicy poznają narzędzia stosowane przy identyfikacji kanałów pozyskiwania najlepszych kandydatów z rynku. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności zastosowania w rekrutacji bezpośredniej analiz profili kompetencyjnych i psychologicznych.
 • Przepisy prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji – Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na prowadzenie procesów rekrutacji zgodnie z przepisami praca pracy (krajowego i zagranicznego) oraz przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Zostanie zwrócona również uwaga na kwestię dokumentów w procesie rekrutacji oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych przekazywanych przez kandydatów w aplikacjach.

On-The-Job Training rekrutera

Jedną z polecanych przez nas metod szkolenia jest On-The-Job TrOn-The-Job Trainingaining, czyli szkolenie w miejscu pracy.

Trening polega na indywidualnej pracy doświadczonego trenera z rekruterem w jego miejscu pracy. Nasi trenerzy posiadają doświadczenie nie tylko coachingowe i trenerskie, ale są również praktykami. Dzięki temu dajemy trafne wnioski, inspirujące i motywujące do wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań w pracy rekrutera.

KORZYŚCI On-The-Job Trainingu:

 • W trakcie treningu pracownik jest w pracy i wykonuje codzienne zadania.
 • Skupienie się tylko na tych kompetencjach, które u danego pracownika rzeczywiście wymagają doskonalenia.
 • Zwiększenie kompetencji pracownika i skuteczności jego działań poprzez indywidualną pracę trenera z rekruterem, głównie w kontakcie z Klientem / kandydatem do pracy.
 • Poprawa wskaźników pracy, np. większa skuteczność rekrutacji, dzięki efektywniejszej pracy.
 • Kierownictwo firmy otrzymuje raport z przeprowadzonego treningu. To daje obraz kompetencji pracowników, ich ambicji i planów dalszego rozwoju. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie ich potencjału.
 • Trening daje możliwość wymiany doświadczeń- trener przekazuje dobre praktyki– np. gdy pracownicy są rozproszeni w różnych oddziałach.
 • Ustalenie konkretnych celów dla pracownika– obszarów poprawy jakości i efektywności pracy na podstawie opracowanego arkusza informacji zwrotnej.

W szkoleniach wykorzystujemy stworzone przez nas narzędzia weryfikujące procesy doskonalenia kompetencji (np. arkusze kompetencji). Rekruter przed treningiem określa poziom umiejętności w danym obszarze, co pozwala trenerowi prowadzić indywidualną trening z pracownikiem nad daną kompetencją.

Po treningu rekruter oraz trener dokonują oceny umiejętności danej osoby. Na tej podstawie powstaje raport zawierający konkretnie zalecenia w celu poprawy jakości pracy.

Wynikiem On-The-Job Trainingu jest narzędzie, z którym rekruter może samodzielnie pracować nad udoskonaleniem swoich kompetencji.  Zostaje wyznaczony czas po którym trening jest powtarzany, w trakcie którego, założone cele są weryfikowane.

Przykładowe elementy arkusza kompetencji

Arkusz komptenecjiwykres kompetencji

System rozwoju kompetencji Extended DISC

W naszych szkoleniach wykorzystujemy także narzędzia do analizy rozwoju kompetencji pracowników. Umożliwiają one opracowanie ścieżki rozwoju kompetencji oraz indywidualnego program szkolenia, który jest dostosowany do osobowości pracownika, jego motywacji, zdolności i naturalnych predyspozycji do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jednym ze stosowanych przez nas narzędzi jest system Extended DISC.

Extended DISC umożliwia:ExtendeDisc

 • Przeprowadzenie analizy indywidualnej pracownika. Narzędzie służy do opracowaniu planu rozwoju kompetencji pracownika, a także analizie potrzeb szkoleniowych. Narzędzie diagnozuje m. in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, czynniki motywujące i demotywujące oraz wskazuje potencjalne obszary do poprawy.
  Na podstawie tych informacji można prowadzić szkolenie w np. formie On-The-Job Treningu.
 • Przeprowadzenie analizy zespołu pracowników. Narzędzie optymalizuje prace zespołu, dostarcza informacji np. na temat: mocnych i słabych stron zespołu, naturalnego stylu zachowania członków zespołu, ról zespołowych, preferowanego stylu komunikacji itp. Jest też punktem wyjścia do podejmowania decyzji kierowniczych związanych z przydzielaniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności, stanowiska- miejsca pracownika w strukturze zespołu itp.

Wyniki tej diagnozy można wykorzystać w trakcie szkolenia z komunikacji i budowania zespołu. Informacje te pozwalają przypisać właściwe zadania i podzielić role w zespole.

Wybrane fragmenty raportu Extended DISC

Nasze szkolenia są dedykowane i dostosowywane do potrzeb konkretnej firmy.
Dla każdego klienta przygotowujemy propozycje szkoleń, które uwzględniają jego profil biznesowy oraz indywidualne potrzeby doskonalenia każdego z pracowników.

Zapraszamy do kontaktu.


Kontakt do koordynatora projektu

Beata Tasarz

specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

tel. 77 54 74 372
tel. kom. 574 474 789
beata.tasarz@illustro.pl

[recaptcha]