Zarządzanie kryzysowe w organach administracji państwowej i samorządowej

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności dotyczących praktyk, zadań i procedur mających na celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym realizowanym przez organy administracji państwowej i samorządowej.

Program szkolenia

Wstęp – fazy zarządzania kryzysowego

Etap planowania:

 • faza zapobiegania
 • faza przygotowania

Etap realizacyjny:

 • faza reagowania
 • faza odbudowy

Panel I – Zagrożenia bezpieczeństwa i analiza ryzyka (zapobieganie)

 • charakterystyka, rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych
 • wybrane systemy monitoringu
 • zarządzanie ryzykiem

Panel II – Organizacja zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz zasady funkcjonowania na poszczególnych szczeblach (przygotowanie)

 • planowanie cywilne
 • plan zarządzania kryzysowego
 • infrastruktura krytyczna
 • organy zarządzania kryzysowego

Panel III – Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności (reagowanie)

 • podmioty reagowania kryzysowego – funkcje i zadania
 • obieg informacji, sposoby komunikowanie się między służbami, podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej
 • organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania
 • środki masowego przekazu w sytuacjach zagrożenia – standardy i procedury wymiany informacji
 • udział Sił Zbrojnych RP w kryzysach pozamilitarnych na terenie RP.

Panel IV – Odtworzenie infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego stanu po zakończeniu trwania sytuacji kryzysowej (odbudowa)

 • odbudowa krótkoterminowa i odbudowa długoterminowa
 • szacowanie strat w infrastrukturze

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl