Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą szkoleń – zakres szkolenia można wyświetlić klikając w tytuł szkolenia (lista rozwijana).

Kontrola zarządcza w oświacie

Zgodnie z nowelizacją ustawy został wprowadzony obowiązek w zakresie ustanowienia i wdrożenia efektywnego systemu kontroli zarządczej.

Proponowane szkolenie ułatwia wdrożenie zasad kontroli zarządczej w szkole, a także zrozumienie jej celów i sposobów uzyskania właściwego efektu końcowego kontroli, czyli efektywnego zarządzania placówką.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania przepisów związanych z planowaniem i wdrażaniem systemu kontroli zarządczej w jednostce oświatowej.

W trakcie zajęć poruszone są zostaną praktyczne aspekty związane z:

 • projektowaniem zmian w odniesieniu do kontroli zarządczej, a także
 • szacowaniem ryzyka i zarządzanie nim, w tym rozpisanie jednostki oświatowej na cele i zadania,
 • oceną ryzyka,
 • przygotowaniem mierników oceny ryzyka,
 • opracowaniem mapy ryzyka.

Uczestnicy zapoznają się także poszczególnymi standardami kontroli, dokumentami niezbędnymi do realizacji kontroli, wymaganiami audytorów II stopnia.

Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce

Temat szkolenia jest konsekwencją nowej strategii nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzeń MEN. Jednym z trzech głównych zadań organów sprawujących nadzór jest ewaluacja działalności edukacyjnej szkół. W kompetencjach dyrektora szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami, jest przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie zespołu ewaluacyjnego do czynnego uczestniczenia w wewnętrznej ewaluacji, zapoznanie zespołu ewaluacyjnego z zasadami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i wykorzystania jej wyników oraz przygotowanie zespołu ewaluacyjnego do wyboru metod i konstruowania  narzędzi badawczych.

Uczestnik szkolenia pozna zasady planowania, projektowania i przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej danego obiektu oraz potrzebne do tego metody i techniki badawcze.

Dodatkowo uczestnik szkolenia zapoznana się ze sposobami konstruowania raportu ewaluacyjnego.

Warsztaty z zakresu pracy z recytatorem - prowadzenie szkolnego teatru amatorskiego oraz podstawy dramy

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych      i ponadgimnazjalnych, jak również dla uczniów. Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ruchu scenicznego, formy wyrażania uczuć    i emocji. Proponujemy wykorzystanie dramy, jako techniki pracy z trudną młodzieżą, a także metody pracy z dziećmi i młodzieżą z tzw. „środowisk zagrożonych”.  Szkolenie obejmuje takie następujące zagadnienia:

 • Nauka tworzenia scenariuszy teatralnych,
 • Tworzenie adaptacji literatury na potrzeby teatru szkolnego,
 • Praca nad słowem,
 • Elementy dykcji,
 • Interpretacja utworów literackich pod kątem recytacji,
 • Muzyka jako środek wyrazu artystycznego – terapeutyczna i artystyczna funkcja muzyki w teatrze,
 • Zajęcia z zakresu prowadzenia teatru szkolnego – jego pomocnicza funkcja w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • Poezja jako pomoc w kształtowaniu estetycznych postaw dzieci i młodzieży,
 • Teatr jako pole budowania pozytywnych postaw życiowych rozwijające wyobraźnię i rozbudzające ciekawość świata.

Platforma porozumienia – sposób na agresję

Szkoła jest miejscem gdzie spotykają  się osoby o różnych poglądach, charakterach i usposobieniach co niejednokrotnie może prowadzić do konfliktów. Nowością nie jest też pojęcie młodzieńczego buntu. Dlatego w szkole może bardzo łatwo dochodzić do nieporozumień i zachowań agresywnych na różnych płaszczyznach.  Wówczas nauczyciel, sprawujący pieczę nad uczniami, powinien wiedzieć jak należy zachować się w danej sytuacji . Tym samym nauczyciel powinien zapoznać  się z zasadami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sposobami reagowania na agresywne zachowania uczniów.

Arkusze hospitacyjne

Szkolenie ma na celu pomoc w budowie arkuszy hospitacyjnych. Arkusze służą do tworzenia zapisów ułatwiających ocenę pracy nauczyciela, stwarzając możliwość indywidualnego podejście do każdej lekcji, a także przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów. Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez badającego (hospitującego).

Nauczanie metodą projektu

Szkolenie ma na celu ukazanie metody projektu jako jednej z najbardziej efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania. Dodatkowo uczestnicy szkolenia poznają przebieg prac nad projektami, dokonają analizy możliwości zastosowania tej metody we własnej szkole i zaplanują tematy projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

e- PORTFOLIO – metoda pracy z uczniem

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodą pracy – e-Portfolio i sposobem opracowywania planu działania dla tworzenia e-Portfolio przez uczniów. Szkolenie może odbyć się w szkolnej pracowni komputerowej, (maksymalnie 2 osoby) na stanowisku pracy.

Warsztaty efektywnej komunikacji z uczniem

Podczas szkolenia zostaną wypracowane konkretne narzędzia komunikowania się, które w sposób warsztatowy zostaną przeniesione na konkretne umiejętności. Uczestnicy będą mogli doświadczać bycia w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, tym samym będą mogli przećwiczyć poznane wcześniej narzędzia komunikacyjne i wyciągnąć konkretne wnioski, by poznane zagadnienia wprowadzić w życie i zwiększyć zadowolenie oraz skuteczność komunikacji międzyludzkiej w różnych obszarach swojego życia.

Szkolenie ma umożliwić:

 • wykorzystanie wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • analizę doświadczeń uczestników, by w końcowym etapie zwiększyć skuteczność działań komunikacyjnych.

Technologia informacyjna w dydaktyce

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczyciela umiejętności konstruowania materiałów dydaktycznych przy pomocy narzędzi online. Szkolenie umożliwia usprawnienie realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej.  Kurs ten może odbyć się w szkolnej pracowni komputerowej.

Zarządzanie głosem

Głos jest najważniejszym narzędziem w pracy nauczyciela. Kurs ten służy zapoznaniu się przez nauczycieli z technikami zwiększającymi efektywność głosu oraz sposobami jego ochrony.  Program szkolenia obejmuje:

 • dykcję i artykulację słowa jako podstawa sprawnej komunikacji,
 • ćwiczenia regulujące prawidłowy oddech w poszukiwaniu ekonomii oddechowej na potrzeby sprawnej mowy,
 • ćwiczenia pobudzające różne parametry głosu: dykcję, artykulację, dynamikę, intonację i tempo,
 • ćwiczenia aktywujące dźwięczność mowy.

Rozwój efektywności osobistej

Celem szkolenia jest głębsze poznanie siebie, weryfikacja własnej wiedzy o sobie za pomocą profesjonalnych metod diagnozy własnej osobowości.

W czasie szkolenia każdy z uczestników wypracuje indywidualny plan rozwoju własnej efektywności osobistej, by móc w pełni ukierunkować i wykorzystać indywidualny potencjał w  życiu społecznym, osobistym i zawodowym.

Szkolenie z zakresu rozwoju efektywności osobistej jest treningiem rozwijającym umiejętności samoświadomości, treningiem pomagającym zweryfikować wiedzę o samych sobie i ukierunkować osobisty rozwój.

Stres w pracy nauczyciela

Nauczyciel należy do grupy zawodów obarczonych ciągłym stresem. Efektem działania pod wpływem stresu może być obniżenie jakości prowadzonych lekcji oraz zmniejszająca się satysfakcja z wykonywanej  pracy. Program szkolenia zawiera tematykę związaną z przyczynami powstawania i sposobami przeciwdziałania czynnikom stresogennym w pracy nauczyciela.

Skuteczna pomoc dzieciom w nauce

Każdy człowiek ma jeden dominujący, indywidualny i najlepszy dla niego sposób przyswajania, zapamiętywania informacji. Szkolenie to ma na celu pomóc nauczycielom zdiagnozować indywidualny styl uczenia się dziecka oraz pomóc mu zwiększyć efektywność jego pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają w praktyce techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania.

Technologia informacyjna w dydaktyce. Przygotowywanie i wykorzystywanie materiałów dydaktycznych - METODA WEBQUEST

WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Szkolenie z tego zakresu pozwoli nabyć uczestnikom umiejętności konstruowania WebQuest’ów przy pomocy narzędzi online, a także zdobycie wiedzy o narzędziach online (blog, strona WWW, itp ) i umiejętności posługiwania się nimi w pracy dydaktycznej.

Trening konstruktywnego wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników konstruktywnego wyrażania emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście życia społecznego, osobistego i zawodowego.

Szkolenie ma umożliwić poznanie skutecznych sposobów pracy z własnymi emocjami, które nie urażają drugiej strony oraz nie prowokują sytuacji konfliktowych. W przypadku emocji pozytywnych, szkolenie pozwoli poznać sposoby wyrażania emocji w taki sposób, by budowały one prawdziwe, zdrowe relacje.

Udzielanie pierwszej pomoc przedmedycznej

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Jak wiemy najważniejsze są pierwsze minuty, podczas których należy odpowiednio udzielić pomocy poszkodowanemu.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy dziecku jest niezbędne w codziennej pracy z ludźmi. Nasze szkolenie pozwoli nabyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Wypalenie zawodowe– największe zagrożenie w pracy nauczyciela

“Wypalenie jest rezultatem długotrwałego lub powtarzającego się obciążenia w wyniku długoletniej intensywnej pracy dla innych ludzi […]. Wypalenie jest bolesnym uświadomieniem sobie [przez osoby pomagające], że nie są w stanie już więcej pomóc tym ludziom, że nie mogą dać im więcej i całkowicie zużyły swoje siły…”  (Aronson 1985. Człowiek istota społeczna. PWN).

Problem wypalenia zawodowego może dotyczyć każdego i na każdym stanowisku, jednak największe ryzyko jego wystąpienia związane jest z pełnieniem funkcji stresogennych oraz zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi. Dużą grupę potencjalnego narażenia na takie czynniki stanowią nauczyciele, ponieważ osobiste zaangażowanie w problemy uczniów powoduje silne napięcie nerwowe, a jeśli sytuacja napięcia przedłuża się wówczas stres, z którym sobie nie radzimy, powoduje wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, fizyczne, czyli właśnie wypalenie.

Dzięki temu szkoleniu nauczyciele zyskają praktyczną wiedzę jak radzić sobie ze skutkami wypalenia zawodowego.

Budowanie wizerunku i autorytetu w otoczeniu szkolnym

Szkolenie daje możliwość całościowego spojrzenia na kwestie związane z budową autorytetu w połączeniu z pozytywnym wizerunkiem nauczyciela. Uczestnicy poznają zasady kreowania autorytetu w zespołach i zidentyfikują w tym zakresie własny potencjał. Nauczą się identyfikować obszary konfliktów oraz poznają rolę kultury szkolnej i jej wpływ na kształtowanie sprawnego zaangażowanego zespołu uczniów. Szkolenie podejmuje również aspekt związany z budową pozytywnego wizerunku w kontekście kontaktów z rodzicami uczniów.

Wywiadówka to nie wojna

Z doświadczenia wiemy jak wiele emocji towarzyszy nauczycielom podczas wywiadówki oraz indywidualnych konsultacji z rodzicami uczniów. Celem tego szkolenia jest połączenie elementów sprawnej komunikacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów w grupach oraz budowania autorytetu.

Zagrożenia w Internecie

Dziś komputer i Internet to dla nas codzienność. Uczniowie spędzają przed komputerem mnóstwo czasu, przede wszystkim korzystając z różnego rodzaju narzędzi służących do komunikacji. Internet to miejsce, w którym każdy może być tym, kim chce. Najczęstszym niebezpieczeństwem kryjącym się w sieci jest łatwość, z jaką uczniowie mogą mieć kontakt z materiałami niecenzurowanymi. Coraz częściej też spotykamy się z kwestią kradzieży danych osobowych, co może nastąpić przez odwiedzenie niektórych stron internetowych, czy też wypełnienie „anonimowych ankiet”. Szkolenie to ma na celu przekazanie informacji o:

 • bezpieczeństwie uczniów w sieci,
 • bezpieczeństwie naszych danych w Internecie,
 • podstawowych sposobach ochrony naszego komputera przed infekcją,
 • bezpiecznych zakupach w sieci,
 • wirusach, trojanach, itp.,
 • złośliwych oprogramowaniach,
 • lukach i dziurach w systemach informatycznych.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl