Prawo zamówień publicznych

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy związanej z zakresem najnowszych nowelizacji ustawy. Prawo zamówień publicznych w tym omówienie podstawowych założeń ustaw nowelizacyjnych oraz wiedzy ogólnej z zakresu PZP – w zależności od poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników – dobór grup pod tym kątem zostanie przeprowadzony na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych.

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego
 • Odpowiedzialność komisji przetargowej
 • Odpowiedzialność osób trzecich
 1. Organizacja, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalanie wartości zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
 • Kryteria oceny ofert
 • Opis sposobu oceny ofert
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Ogłoszenia
 3. Wadium
 4. Tryby udzielania zamówień publicznych
 5. Składanie i otwarcie ofert
 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Badanie i ocena ofert
 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 2. Specyfika zamówień sektorowych
 3. Konkurs
 4. Środki ochrony prawnej
 5. Dokumentacja postępowania
 6. Kary za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl