Kodeks Postępowania Administracyjnego – nowelizacja

Cel szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania przepisów związanych
ze znowelizowanym prawem administracyjnym.

Program szkolenia

Zagadnienia ogólne

 • zakres obowiązywania KPA po nowelizacji
 • zmiany w zakresie art. 1 KPA, tj. zmiany w zakresie obowiązywania kodeksu
 • cel regulacji
 • przykłady zastosowań zmian ogólnych na etapie postępowania przed organem:
 • I instancji
 • II instancji oraz
 • Sądem Administracyjnym

Modyfikacje w kodeksie KPA:

 • zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych
 • zasada adekwatności
 • modyfikacja zasady pogłębienia zaufania obywateli do organów prowadzących postępowanie, zasady ugodowości, zasady dwuinstancyjności
 • wprowadzenie nowego artykułu 79a , który dotyczy modyfikacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu

Nowe brzmienie art.16 KPA – Wprowadzenie pojęcia prawomocności decyzji administracyjnej

Wszczęcie postępowania administracyjnego

 • wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania
 • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad
 • nowy termin uzupełniania braków formalnych podania oraz braki istotne i nieistotne pism

Nowe brzmienie art. 37 KPA – instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia 

Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji

 • nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym
 • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi
 • rozszerzenie zakresu doręczeń przez publiczne obwieszczenie

Postępowanie mediacyjne- omówienie wprowadzonego rozdziału 5a w Dziele II KPA

 • przedmiot i cel, uczestnicy mediacji
 • mediator i jego zadania
 • stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach
 • niejawność mediacji
 • protokół z mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • koszty mediacji

Wprowadzenie nowego art. 106a KPA, dotyczącego posiedzenia w trybie współdziałania

Nadanie nowego brzmienia art. 107 KPA, który dotyczy nowych elementów formalnych decyzji oraz zmiany w zakresie pouczenia

Nowe brzmienie art. 116-117 KPA odnośnie modernizacji konstrukcji postępowania ugodowego

Wprowadzenie nowego rozdziału 8a w Dziale II KPA, tj. Milczące załatwienie sprawy

 • przesłanki, data obowiązywania, konsekwencje, obowiązki organu, wyłączenia dot. milczącego załatwienia sprawy, zaświadczenie

Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach

Wprowadzenie nowego działu IV a KPA (administracyjne kary pieniężne)

 • zasady nakładania i odstąpienia, ulgi oraz przedawnienie administracyjnej kary pieniężnej
 • pojęcie i skutki prawne

Nowy Dział KPA VIIIa- Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej

 • przekazywanie informacji- forma, komu, jak i w jakim trybie? Rozpatrywanie wniosku o udzielenie pomocy

Zasady stosowania dotychczasowych przepisów KPA (przed nowelizacji)

Korzyści

 • Kompleksowa analiza nowelizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Praktyczna umiejętność rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Administracja publiczna jako forma realizacji zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli – uzyskanie wiedzy na temat form i uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością pracowników samorządowych
 • Warsztaty z praktykiem, specjalistą – pracownikiem Biura Legislacyjnego Sejmu, w zakresie legislacji prawa administracyjnego

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl