Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle zmieniających się przepisów

Opis i cel szkolenia

Podczas szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę o zasadach finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju w świetle zmieniających się ustaw o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników organów administracji samorządowej szczebla gminnego, zajmujących się gospodarką komunalną i gospodarką odpadami, a także do osób sprawujących funkcje zarządcze w urzędach miast i gmin.

Program szkolenia

 1. Charakterystyka przepisów regulujących gospodarkę odpadami w Polsce.
 2. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z prawa Unii Europejskiej – omówienie najistotniejszych obowiązków.
 3. Omówienie obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach na tle planowanych zmian.
 4. Zmiany w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach
  o odpadach – nowy model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce:
 • obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku przez gminę i przedsiębiorców,
 • sankcje za nie osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku nakładane na gminę i przedsiębiorców,
 • likwidacja zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zastąpienie go wpisem do rejestru działalności regulowanej
 • wprowadzenie szeregu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasady jej ustalania i podmioty obowiązane
 • obowiązek organizowania przetargów na odbieranie odpadów komunalnych
 • plany gospodarki odpadami w nowym ujęciu –uchwała w sprawie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi
 • regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych
 • obowiązek budowy regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych
 • rozszerzona sprawozdawczość gmin i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • przepisy przejściowe ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki dojścia  do docelowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
 1. Ewidencja odpadów komunalnych oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
 3. Opłaty i kary w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Konsultacje, dyskusja.

 

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl