Asystent nauczyciela przedszkola

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie bezpłatne realizowane przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opis i cel szkolenia

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli decydują o zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników placówki. Niektóre przedszkola zgłaszają zapotrzebowanie na asystentów nauczyciela. Ustawa nie narzuca jednak takiego obowiązku i tym samym nie określa wymagań, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o takie stanowisko.

W związku z tym, kartą przetargową dla osób nieposiadających uprawnień pedagogicznych ani ukończonych studiów pedagogicznych, może okazać się ukończony kurs potwierdzający zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Proponowane szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom zamierzającym podjąć pracę w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego na stanowisku asystenta lub pomocy nauczyciela, w żłobkach, domach opieki nad dzieckiem a także w charakterze opiekuna do dziecka.

Program szkolenia (80 h)

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Toggle Content goes here

2. Umiejętności interpersonalne, rozwój osobistego potencjału.

 • Procesy komunikowania się i bariery komunikacyjne.
 • Autoprezentacja, aktywne słuchanie.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Porozumiewanie się emocjonalne w grupie przedszkolnej.
 • Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
 • Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy.

3. Predyspozycje i cechy osobowości niezbędne w pracy z dzieckiem.

 • Role zawodowe nauczyciela i asystenta nauczyciela.
 • Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski.
 • Powinności asystenta nauczyciela i rozwój profesjonalny.
 • Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy.
 • Wypalenie zawodowe − przyczyny, symptomy, strategie zaradcze.

4. Wiedza o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Podstawowe pojęcia psychologii.
 • Rozwój fizyczny i psychiczny.
  • Czynniki i fazy rozwoju.
  • Rozwój fizyczny i motoryczny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć).
  • Rozwój społeczno-emocjonalny i moralny.
  • Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci.
  • Zaburzenia emocjonalne, zdrowotne i zachowania.

5. Pielęgnowanie dziecka zdrowego.

 • Promocja i ochrona zdrowia dzieci.
 • Rozpoznawanie i ocena poziomu rozwoju dziecka.
 • Pomoc dziecku z problemami zdrowotnymi – choremu przewlekle.

6. Pedagogika dziecka ze specjalnymi problemami.

 • Poznawanie dzieci.
  • Sposoby funkcjonowania dzieci w grupie.
  • Dziecko szczególnie uzdolnione.
  • Inny i obcy.
  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Trudności i niepowodzenia przedszkolne.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

7. Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego.

 •  Pomoc dziecku z problemami zdrowotnymi –niepełnosprawnemu.

8. Wychowanie i edukowanie dziecka.

 • Wychowanie a rozwój.
  • Funkcje i proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika.
  • Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, przedszkole.
  • Style i postawy wychowawcze.
  • Środowisko społeczne grupy przedszkolnej i przedszkola.
  • Postawy nauczycieli i dzieci.
  • Kształtowanie i zmiana postaw.
  • Praca z grupą rówieśniczą.
  • Metody wychowawcze i ich skuteczność.
  • Umiejętności wychowawcze.
  • Trudności wychowawcze.
  • Błędy wychowawcze.
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu.
  • Adaptacja dziecka w przedszkolu.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
  • Współbycie z innymi, integracja.
  • Kształtowanie u dzieci samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych.
  • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
  • Przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
  • Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza jego terenem (zajęcia terenowe, wycieczki).
 • Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  • Pedagogika przedszkolna cele, zadania i funkcje.
  • Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.
  • Poszanowanie godności dziecka.
  • Aktywizowanie dzieci.
  • Organizacja zajęć zintegrowanych.
  • Dostosowywanie sposobu komunikowania się do możliwości dzieci.
  • Organizowanie przestrzeni klasy przedszkolnej.
  • Podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne.
  • Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi.

9. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Czas i miejsce szkolenia

 • 80 h  w podziale na 10 dni szkolenia
 • Zajęcia realizowane w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze lub weekendy
 • Sala szkoleniowa ILLUSTRO, Opole, ul. Cygana 4

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Warunki uczestnictwa

 • Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego.
 • Osoba bezrobotna – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
 • Wypełnienie i dostarczenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych

Kontakt ws. szkolenia

tel. 77 44 28 554
tel. 77 54 74 372
info@illustro.pl

Dokumenty zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy zgłosić się on-line na szkolenie za pomocą powyższego formularza a następnie  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz umowę szkoleniową i dostarczyć w oryginale na adres: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

W przypadku pytań dotyczących formularzy prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszeniowy (doc.) 

Formularz zgłoszeniowych (pdf)

Umowa Szkoleniowa (doc.)

Umowa szkoleniowa (pdf)

Formularz zgłoszeniowy

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM