Coaching

Poprzez coaching wspieramy pracowników, menedżerów i właścicieli firm w ich rozwoju. Ta indywidualna droga rozwoju jest wspierana przez naszych certyfikowanych coachów. Nasi coachowie posiadają certyfikaty najlepszych szkół coachingowych – ICC i ICF. Jednak przede wszystkim, to ludzie z pasją, praktycy działający od wielu lat w biznesie. Ze zrozumieniem, cierpliwością, ale jednocześnie determinacją wspierają naszych Klientów- poszukujących możliwości nowych dróg własnego rozwoju i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów swoich działań.

Podstawowe założenia

Oferując projekt coachingu, kierujemy się kilkoma zasadami:

 • Projekt jest rozłożony zwykle na 7 sesji.
 • Jedna sesja trwa 90 minut.
 • W celu osiągnięcia najlepszych efektów, sesje powinny być przeprowadzane w odstępie nie dłuższym niż 30 dni.
 • Cel coachingu jest określany wspólnie przez Coacha, Klienta oraz Sponsora- podmiot który skierował Klienta na coaching.
 • Treść sesji i poruszane problemy są ściśle poufne.
 • Coach w trakcie sesji pracuje z Klientem na wypracowanych i stosowanych
  w praktyce narzędziach, m. in.: cele według SMART, model SCORE, model GROW, macierz Eisehowera, koło pracy.
 • W celu diagnozy potrzeb rozwojowych Klienta Coach wykorzystuje testy i kwestionariusze oceniające predyspozycje, preferowane zachowania, zdolności i osobowość.
 • Coach po każdej sesji sporządza wspólnie z Klientem raport obejmujący cele, wnioski oraz istotne zagadnienia poruszane w trakcie sesji.

Plan indywidualnego procesu coachingu

 1. Spotkanie wstępne, na którym uzgadniane są cele coachingu, a ponadto:
  • Coach prezentuje założenia procesu Coachingu oraz zasady wspólnej pracy z Klientem.
  • Klient i Sponsor określają swoje oczekiwania względem Coacha i pożądanych efektów coachingu.
 2. Pierwsze dwie sesje odbywają się zgodnie założeniami opisanymi powyżej.
 3. Przeprowadzamy spotkanie ewaluacyjne w obecności Sponsora na którym:
  • Klient dokonuje podsumowania wniosków i celów wypracowanych w trakcie dotychczasowych sesji
  • Coach prezentuje wypracowaną diagnozę potrzeb rozwojowych oraz propozycję indywidualnej ścieżki rozwoju.
  • Sponsor wskazuje możliwości techniczne i organizacyjne zrealizowania indywidualnej ścieżki rozwoju.
 4. Kolejne cztery sesje odbywają się zgodnie założeniami opisanymi powyżej.
 5. Spotkanie podsumowujące proces Coachingu kończy się opracowaniem raportu z coachingu, gdzie wskazuje się dotychczasowe osiągnięcia wypracowane podczas sesji oraz rekomendacje i cele rozwojowe na przyszłość.

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności osobistej i motywacji pracownika co pozwala znacząco podnieść efektywność wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Zwiększając motywację pracownika, zwiększamy jednocześnie tępo jego pracy, energię do działania i skuteczność w osiąganiu celów.
 • Efektywne wsparcie w wyjątkowych momentach kariery: awansu, zmiany obowiązków, a także gdy konieczne jest postawienie sobie ambitnych celów zawodowych.
 • Coaching to doskonały sposób na kontynuację i wzmocnienie efektów treningów i szkoleń prowadzonych w organizacji. Ułatwia wdrożenie wiedzy i umiejętności na grunt praktyczny- wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Pozwala odkryć rzeczywiste przyczyny zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń.
 • Wzmacnia pewność siebie i pozwala rozwijać kompetencje w celu podjęcia nowych wyzwań.
 • Daje możliwość efektywnego wdrożenia się na nowym stanowisku pracy, zwiększając pewności siebie w pełnieniu obowiązków,
 • Daje możliwość uchwycenia szans, nowych możliwości biznesowych, realizację poważnych wyzwań zawodowych.

Wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w coachingu

Koło życia

Narzędzie pomagające określić obszar życia, nad którym Klient chciałby popracować.

Klient określa poziom satysfakcji w każdej z ośmiu kluczowych dziedzin życia (np. praca, pieniądze, środowisko życia, rozwój osobisty, zdrowie i wypoczynek, wspólnota, rodzina, życie duchowe), a następnie decyduje, gdzie chciałby podnieść poziom swojego zadowolenia

Koło pracy

Narzędzie analogiczne do koła życia, lecz skupiające się na satysfakcji z pracy zawodowej.

Klient ocenia takie obszary, jak: przywództwo, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, praca zespołowa, zarządzanie zmianą, delegowanie zadań, komunikację, ustalanie budżetu itd. i poszukuje rozwiązań, które pomogą mu zwiększyć satysfakcję z pracy.

SMART

Formułę SMART stosuje się najczęściej do wyznaczania celów w projektach  i przedsięwzięciach, ale sprawdza się również w coachingu.

Formuła SMART pomaga wyznaczyć cel wg następującej zasady:

 • Konkretny i przejrzysty (Specyfic and clear),
 • Mierzalny (Measurable),
 • Osiągalny (Attainable, Achievable),
 • Realny (Relevant),
 • Określony w czasie (Time dimensioned).

Model Dilts’a

Metoda, która poprzez analizę obszarów funkcjonowania danej osoby (od środowiska po duchowość) i zaprowadzenie harmonii pomiędzy nimi, ma na celu  wzrost jej efektywności i motywacji.

Narzędzie skupia się na obszarach takich, jak: środowisko (otoczenie), zachowania, zdolności, przekonania, wartości, tożsamość, duchowość, misja. Koncepcja zakłada, że zachowanie harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami zapewnia powodzenie w działaniu i motywację. Natomiast brak harmonii stanowi przeszkodę do pełnego wykorzystania swoich możliwości i zasobów, prowadząc do frustracji, wypalenia i zniechęcenia. W myśl tej zasady osoba, mająca predyspozycje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ale nieuważająca innowacji za rzecz istotną, nie będzie realizowała wielu swoich kreatywnych pomysłów.

Metoda Walta Disney’a

Metoda kreatywnego podejścia do problemu/zadania przypisywana Waltowi Disney’owi.

Pozwala ona spojrzeć na dane zagadnienie z trzech różnych perspektyw:

 • Marzyciela, który projektuje w swojej wyobraźni najlepsze z możliwych rozwiązań/scenariuszy,
 • Krytyka, doszukującego się wad, zastrzeżeń, analizującego
  i podchodzącego do sprawy z dużą dozą sceptycyzmu,

Realisty – z dystansem oceniającego rzeczywiste warunki otoczenia i faktyczne możliwości rozwiązania problemu.

Metoda „Sześciu Kapeluszy” de Bono

Stanowi ona jedną z rozszerzonych wersji Metody Walta Disney’a i ma na celu zobrazowanie, jak różnorodne i kreatywne pomysły przychodzą nam do głowy.

Kapelusze mają znaczenie symboliczne i oznaczają różne podejścia do danego zagadnienia:

 • Kapelusz czerwony wyraża wszystkie towarzyszące danemu problemowi uczucia i emocje bez względu na ich zasadność i intensywność.
 • Kapelusz biały to obiektywne, logiczne i neutralne informacje/punkt widzenia oparte na faktach i liczbach pozbawione subiektywnych opinii czy własnych interpretacji.
 • Kapelusz czarny symbolizuje słabe, negatywne i potencjalnie niebezpieczne aspekty sprawy – ale tylko w ujęciu obiektywnym.
 • Kapelusz żółty to odniesienie do pozytywnych aspektów zagadnienia, identyfikowany jest z postawą pozytywną.
 • Kapelusz zielony symbolizuje kreatywność – po włożeniu go na głowę należy świadomie poszukiwać jak najlepszych rozwiązań, zmian i różnych podejść do sprawy, nie zadowalając się pierwszym, które przyszło do głowy.

Kapelusz niebieski służy do poukładania procesu myślowego i wszystkich wypracowanych w poprzednich etapach wniosków/ rozwiązań; ostatni kapelusz ma ułatwić organizację całego procesu i czuwanie nad jego efektywnym przebiegiem.

SCORE

Narzędzie, którego zadaniem jest ułatwienie pokonywania trudnych sytuacji i dokonywanie zmian.

Zastosowanie tego modelu polega na zebraniu minimalnej ilości informacji z kilku obszarów związanych z problemem (symptomy, przyczyny, cele, zasoby, skutki), które umożliwią przeprowadzenie zmian.

GROW

Wzloty i upadki

Matryca projektowania celów

Matryca służy do tworzenia wizji i wyznaczania celów lub analizy potrzeb rozwojowych.

Sprawdza się w przypadku osób z dużą ilością celów, umożliwiając ich uporządkowanie poprzez weryfikację ilości wkładu koniecznego do ich realizacji. Dzięki temu powstaje jasny obraz działania: obiektywnego wyboru ważniejszych celów, zamiany problemów w cele,  analiza dotychczasowej drogi rozwoju i wskazanie obszarów do dalszej pracy.

Matryca projektowania celów

Matryca służy do tworzenia wizji i wyznaczania celów lub analizy potrzeb rozwojowych.

Sprawdza się w przypadku osób z dużą ilością celów, umożliwiając ich uporządkowanie poprzez weryfikację ilości wkładu koniecznego do ich realizacji. Dzięki temu powstaje jasny obraz działania: obiektywnego wyboru ważniejszych celów, zamiany problemów w cele,  analiza dotychczasowej drogi rozwoju i wskazanie obszarów do dalszej pracy.

Matryca Eisehowera

Kwadrat Eisenhowera wykorzystuje się do pracy z osobą, mającą trudności  z zarządzaniem czasem

Dzięki podziałowi matrycy na cztery części można uporządkować codzienne zadania ze względu na ich pilność i ważność (pilne i niepilne, ważne i nieważne). Zadania pilne muszą zostać wykonane natychmiast (np. usuwanie awarii). Zadania ważne są bardzo istotne do realizacji celów zawodowych i prywatnych
i ich wykonanie przybliża Klienta do osiągnięcia. Matryca ułatwia modyfikację nawyków i usprawnia zarządzanie sobą w czasie.

Kontakt

SONY DSC

Grzegorz Rippel

właściciel

tel. 77 44 28 554
grzegorz.rippel@illustro.pl