Audyt personalny

Opis usługi

Audyt personalny jest składową lub uzupełnieniem audytu organizacyjnego, badającego sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa i analizującego najważniejsze obszary jego działalności pod kątem ich efektywności.

Prowadząc audyt możemy określić przede wszystkim, czy zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności, kompetencje do wykonywania powierzonych obowiązków. Ponadto określa, czy firma posiada odpowiednią strukturę zatrudnienia, czy pracownicy mają przypisane właściwe zakresy obowiązków itp. Dzięki audytowi możemy zdefiniować pożądane kompetencje pracowników, określić optymalne zatrudnienie w firmie, zdefiniować zasady motywacji pracowników, przeprowadzić zmiany personalne itd.

W jakim celu przeprowadza się audyt personalny?

Audyt personalny pozwala określić stan zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie i identyfikuje rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a pożądanym. Badaniom poddaje się poszczególnych pracowników, całe działy lub jednostki organizacyjne oraz stosowane w firmie procedury kadrowe i personalne. Dostarczają one informacji na temat stanu i struktury zatrudnienia, przyczyn fluktuacji kadr, kompetencji, umiejętności i potencjału zatrudnianych pracowników, sposobu, jakości i efektywności ich pracy na zajmowanych stanowiskach, interakcji zachodzących pomiędzy pracownikami w zespołach formalnych i nieformalnych grupach oraz stosowanych w firmie metod motywacyjnych w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracowników.

Prawidłowe przeprowadzenie audytu personalnego pozwala na zebranie kompleksowej wiedzy o stanie zasobów ludzkich firmy, ułatwiając podejmowanie właściwych decyzji personalnych. Pozyskane informacje pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z optymalizacją rekrutacji, zatrudnienia i planowania ścieżki rozwoju pracowników, szkoleń i sukcesji. Pomagają także w prawidłowym obsadzaniu stanowisk w oparciu o kompetencje pracowników oraz w prowadzeniu wiarygodnych ocen okresowych.

Co zapewniamy w ramach audytu

Celem ostatecznym projektu jest identyfikacja wspomnianych wcześniej rozbieżności między obecną sytuacją a sytuacją pożądaną i opracowanie strategii, która doprowadzi przedsiębiorstwo do  oczekiwanego stanu zasobów ludzkich w firmie.

W tym celu stosujemy różne metody i narzędzia diagnostyczne, których wybór uzależniamy od potrzeb przedsiębiorstwa i oczekiwań Klienta. Po zakończeniu badań Klient otrzymuje raport końcowy, zawierający analizę zasobów personalnych przedsiębiorstwa, rozbudowane merytorycznie raporty indywidualne poszczególnych pracowników i stanowisk pracy oraz zalecenia i rekomendacje do wdrożenia zmian wewnątrz organizacji.

Kontakt ws. Audytu

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl