Systemy motywacyjne

Opis usługi

System motywacyjny to kluczowy element zarządzania personelem w każdym przedsiębiorstwie. Jego działanie wpływa na postawy pracowników, ich efektywność pracy oraz produktywność całej organizacji.

Opierając się na naszych doświadczeniach z różnych środowisk pracy i wiedzy o ludzkiej motywacji wdrażamy i doskonalimy dla firm narzędzia motywacji, które spełniają oczekiwania zarówno pracodawcy, jak i samych pracowników.

Podstawowym motywatorem jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, chociaż w różnych grupach zawodowych, wiekowych, w zależności od płci i wykształcenia proporcje między finansowymi

i pozafinansowymi instrumentami motywacji będą się wahać. Płaca, stanowiąc najprostszy
i najefektywniejszy środek komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, tworzy jednocześnie bardzo złożony proces motywacyjny. Pracodawca pod pojęciem wysokości wynagrodzenia rozumie wysokość dochodów i kosztów przedsiębiorstwa. Dla pracownika wysokość wynagrodzenia oznacza z kolei poziom życia i wyznacznik oceny jego pracy przez pracodawcę.

Etapy budowy systemu wynagrodzeń

  • Pierwszym krokiem do zaprowadzenia równowagi między potrzebami pracownika a oczekiwaniami
    i możliwościami pracodawcy jest analiza aktualnego systemu wynagradzania.
  • Aby zidentyfikować jego słabe i mocne strony konieczne jest opisanie i ocena wartości poszczególnych stanowisk pracy oraz określenie hierarchii i struktury zależności służbowych w przedsiębiorstwie.
  • Kolejny krok stanowi konfrontacja obecnej polityki płacowej z wynagrodzeniami na rynku pracy.
  • Aby analiza była wiarygodna w badaniu wykorzystuje się kilka narzędzi porównawczych.
  • Efektem pracy jest określenie płac podstawowych oraz systemu dodatkowej płacy zmiennej (premiowej)  dla pracowników firmy w oparciu o przeprowadzone analizy i hierarchię stanowisk, cele oraz specyfikę przedsiębiorstwa.

Czy tylko wynagrodzenie?

Zdarza się jednak, że to nie wysokość płacy ma decydujący wpływ na poziom motywacji pracowników. Dlatego, tworząc dla naszych Klientów systemy motywacyjne, zawracamy szczególną uwagę  m. in. na atmosferę miejsca pracy, komunikację i relacje pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi, warunki pracy, otoczenie firmy i inne czynniki, które często decydują o poziomie motywacji do pracy. Mając informacje z tych obszarów, opracowujemy narzędzia i procedury, które pozwalają stworzyć warunki pracy do osiągania lepszych wyników.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl