Mapowanie procesów

Opis usługi

Doświadczenia wielu firm pokazują, że problemy związane z organizacją przedsiębiorstwa często wynikają ze skomplikowanych, bardzo złożonych procesów, a nie z samych kompetencji i zachowań pracowników.

Mapowanie to graficzne przedstawienie jednego lub więcej procesów zachodzących w firmie, a także ich wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy nimi. Za pomocą mapowania możliwe jest także zobrazowanie działań konkretnego zespołu.

Dlaczego warto sporządzać mapy procesów?

Mapowanie umożliwia spojrzenie na całość procesów i działań zachodzących w organizacji, ułatwiając tym samym odnalezienie uchybień i poprzez obserwację wszystkich zależności, poznanie ich wpływu na pozostałe elementy procesu czy funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Do wybranych korzyści i możliwości, jakie daje mapowanie procesów można zaliczyć:

  • ułatwienie przeprowadzenie kontroli wewnątrz organizacji;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania firmy;
  • skracanie czasu procesów;
  • wprowadzenie nowego systemu zarządzania;
  • wdrożenie nowej produkcji;
  • wdrożenie Lean Manufacturing;
  • formowanie struktury organizacyjnej;
  • przy niektórych problemach ułatwia zrozumienie sekwencji i poszczególnych operacji,
    a następnie identyfikację tej, w której problem może występować.

Korzyści mapowania procesów

Mapowanie procesów stanowi element wyjściowy do zmian lub rozwoju przedsiębiorstwa, jak np. analiz biznesowych, uruchomienie nowych kanałów sprzedaży, wdrożenie nowego systemu zarządzania, wdrożenie nowego produktu lub dywersyfikacji asortymentu itp. Umożliwia też identyfikację przedsięwzięć i działań firmy, generujących problemy organizacyjne, a  co za tym idzie, dzięki mapowaniu procesów możliwe jest wdrożenie usprawnień i różnych form reorganizacji biznesu. Mapowanie procesów, może być także istotną częścią realizacji audytu organizacyjnego.

Istotną zaletą map procesów jest ich czytelność, prosta forma i uniwersalność. Podczas tworzenia map wykorzystuje się międzynarodowe symbole i oznaczenia, co pozwala zrozumieć schemat zagranicznym kontrahentom, współpracownikom itd.

Przebieg procesu mapowania

Pierwszym krokiem jest identyfikacja procesów. Może ona rozpoczynać się od określenia ogólnego profilu firmy, jej celów, działalności, a następnie szczegółowego scharakteryzowania poszczególnych elementów lub od analizy poszczególnych działań wykonywanych w przedsiębiorstwie i dopiero na ich podstawie formułowania zachodzących procesów.

Drugim etapem jest pogrupowanie procesów. Metody grupowania są różne. Można dokonać tego na podstawie ich ważności (np. główne i pomocnicze), dokonać ich podziału na działy, w których zachodzą, wyodrębnić procesy związane z misją, celami, strategią i pozycją na rynku lub dotyczące spraw wewnętrznych (rekrutacja, zaopatrzenie itd.).

Efekt ostateczny prac stanowi kompletna dokumentacja, uwzględniająca mapy/diagramy procesów w ujęciu ogólnym i szczegółowym, analizę luk organizacyjnych oraz zalecenia i rekomendacje w postaci stworzonego docelowego modelu organizacji.

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl