Lean management

Opis usługi

Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań i narzędzi Lean Management, które najogólniej mówiąc mają na celu zoptymalizować zarządzanie zasobami poprzez ograniczenie marnotrawstwa oraz wyeliminowanie niepotrzebnych procedur. Wdrożenie Lean Management pozwala zachować wysokie standardy jakościowe wytwarzanych produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności firmy.

Dzięki Lean Management następuje znacząca poprawa wydajności produkcji, skrócenie czasu procesów, cykli produkcyjnych i poszczególnych operacji, szybsza obsługa klienta. Rozwiązania Lean management prowadzą także do znaczących oszczędności związanych z gromadzeniem nadmiernych zapasów, zarządzaniem powierzchnią magazynową oraz dostawą.

Kultura organizacyjna

Lean Manufacturing, to nie tylko wdrażanie zmian technicznych i organizacyjnych, mających na celu usprawnianie i doskonalenie procesów. Nasze doświadczenia pokazują, że konieczne jest także właściwe przygotowanie załogi do zmian i skierowanie ich myślenia i kultury organizacyjnej, która będzie zdolna przyjąć założenia i wyzwania jakie stawia koncepcja Lean Management. To właśnie zaangażowanie pracowników, ich własne inicjatywy do rozwiązywania problemów, doskonalenia swojej pracy i chęć współdziałania z przełożonymi i osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie będzie decydować o sukcesie projektu.

Korzyści wdrożenia Lean Management

 • Skrócenie czasu dostawy
 • Szybsza obsługa klienta
 • Skrócenie czasu operacji produkcyjnych
 • Skrócenie cykli produkcyjnych
 • Likwidacja przestojów i zbędnego ruchu na produkcji
 • Lepsze wykorzystania powierzchni produkcyjnej
 • Ograniczenie zapasów
 • Szybszy przepływ wewnętrzny w firmie
 • Zmniejszenie liczby wadliwych produktów
 • Zmniejszenie liczby reklamacji
 • Poprawa produktywności stanowiska pracy
 • Wzrost zaangażowania pracowników

Narzędzia wspierające

 • Just-In Time
 • Kaizen
 • 5S
 • TPM
 • SMED
 • Kanban

Przykładowy schemat wdrożenia 5S realizowany przez ILLUSTRO.

ETAP 1

DIAGNOZA i PRZYGOTOWANIE

 • Spotkanie wstępne – analiza oczekiwań Klienta, ustalenie celów do osiągnięcia, diagnoza aktualnego stanu (przegląd obszarów produkcji i pracy), omówienie roli kluczowych osób we wdrożeniu i poziomu ich wiedzy, przekonań, doświadczeń i gotowości do wdrażania zmian.
 • Przygotowanie szczegółowej „mapy drogowej” dla zmian – wyszczególnienie etapów wdrażania, określenie mierników sukcesu, przygotowanie szczegółowych planów szkoleniowo-wdrożeniowych, badania kultury organizacyjnej pod kątem gotowości pracowników do wprowadzenia zmian.
 • Zapoznanie pracowników z istotą podstawowych działań doskonalących: MUDA, GEMBUTSU, GEMBA.
 • Uświadomienie roli zespołu pracowniczego w procesie doskonalenia – analiza potencjału sukcesu w zespole.
 • Przygotowanie pracowników do koncepcji zmiany od strony zaplecza psychologicznego – etapy zmiany i zachowania ludzi, sposoby przełamywania oporu i budowania zaangażowania w proces zmian.
 • Idea 5S – z naciskiem na wizualizację, standaryzację. Zadania audytów 5S.
 • Przygotowanie modelu – wyodrębnienie obszaru pilotażowego do wdrożenia 5S na linii produkcyjnej czy w biurze.

ETAP 2

WDROŻENIE

 • Wdrożenie 5S wraz z pracownikami w obszarze pilotażowym.
 • Audyt 5S.
 • Szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów, szkolenia z kreatywności
 • GEMBA KANRI – standaryzacja systemu spotkań.

ETAP 3

DOSKONALENIE

 • Followup – podsumowanie wyników projektu wdrożeniowego na wybrany obszarze.
 • Wizyty benchamarkingowe – wizyta referencyjna w wybranej firmie z wdrożonym systemem 5S.

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl