Audyt organizacyjny

To kompleksowa usługa konsultingowa polegająca na badaniu kluczowych obszarów dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego celem jest postawienie prawidłowej diagnozy dotyczącej sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa i wsparcie w realizacji jego celów.

Audyt organizacyjny może dotyczyć różnych obszarów m.in. kultury organizacyjnej, systemów i metod zarządzania, procesów i procedur funkcjonujących w organizacji oraz polityki personalnej.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

 • Pozyskanie obiektywnych informacji dotyczących aktualnego stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Wskazanie silnych stron przedsiębiorstwa oraz obszarów stanowiących potencjał do budowania przewagi rynkowej,
 • Wskazanie obszarów do poprawy, w których zachodzi potrzeba wprowadzenia optymalizacji lub usprawnień,
 • Dostarczenie informacji i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia zmian organizacyjnych,
 • Zapewnienie firmie przejrzystości i spójności procesów i procedur organizacyjnych,
 • Ujednolicenie wizerunku firmy na zewnątrz i wewnątrz organziacji,
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia,
 • Optymalizacja funkcjonowania poszczególnych działów i usprawnienie współpracy pomiędzy nimi,
 • Wzrost efektywności organizacji jako całości.

Kiedy warto przeprowadzić audyt?

Audyt organizacyjny sprawdzi się, kiedy firmie potrzebne są zmiany, tzn. obserwuje się niską efektywność organizacji lub nieprawidłowości w prowadzeniu przedsiębiorstwa, spadają obroty, generowane są straty, lub firma zmaga się z dużą konkurencją  na rynku. Audytu organizacyjnego warto dokonać również wtedy, gdy firma jest w okresie transformacji albo planuje dokonać istotnych zmian w strukturze organizacyjnej, zmiany wielości lub formy prowadzenia dzielności.’

Na czym polega audyt organizacyjny?

W zależności od celu, diagnoza może dotyczyć takich obszarów jak:

 • Strategia, cele firmy
 • Kultura organizacyjna
 • Systemy i metody zarządzania
 • Struktura organizacyjna
 • Procesy i procedury
 • Funkcje i cele poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • Zakresy obowiązków i kompetencje pracowników
 • Podział odpowiedzialności i zadań na stanowiskach pracy
 • Obciążenie i efektywność pracy zatrudnionego personelu
 • Efektywność kanałów komunikacji
 • Planowanie i organizacja pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
 • Inne, które będą wymagane do przeprowadzenia diagnozy

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. rozwoju i organizacji

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl